CU BĂTAIE PE TER­MEN LUNG

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­mi­e­rul Da­cian Ci­o­loş a lan­sat Plat­for­ma Ro­mânia 100 (Ro­mânia la 100 de ani), pre­ci­zând că ea con­ţi­ne 10 prin­ci­pii ale unei gu­ver­nări, înso­ţi­te de un por­to­fo­liu de proi­ec­te na­ţi­o­na­le ca­re cre­de că ar tre­bui con­ti­nua­te sau înce­pu­te de gu­ver­nul vi­i­tor. Pre­mi­e­rul spu­ne că îşi men­ţi­ne de­ci­zia de a nu can­di­da la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din de­cem­brie, dar adau­gă că une­le par­ti­de par să nu fi înţe­les că tre­bu­ia să se des­chi­dă spre so­ci­e­ta­te în acest an de gu­ver­na­re in­de­pen­den­tă po­li­tic ca­re a tre­cut de la tra­ge­dia din Co­lec­tiv, an în ca­re au be­ne­fi­ciat de un ră­gaz. Ci­o­loş mai spu­ne că din punc­tul său de ve­de­re, „un proi­ect de gu­ver­na­re du­pă ale­ge­ri­le din 11 de­cem­brie 2016 ar tre­bui dez­vol­tat în ba­za unor prin­ci­pii asu­ma­te pu­blic“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.