RISIPA, COMBĂTUTĂ PRIN LEGE ŞI TAXE MAI PUŢINE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Săp­tă­mâna tre­cu­tă a fost adop­tat un proi­ect de lege ca­re pre­ve­de com­ba­te­rea ri­si­pei ali­men­ta­re, prin do­na­rea, de că­tre agen­ţii co­mer­cia­li, a ali­men­te­lor ca­re se apro­pie de ter­me­nul de ex­pi­ra­re, ne­res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor pu­tând fi sanc­ţi­o­na­tă cu amen­zi de până la 10.000 de lei. Tot săp­tă­mâna tre­cu­tă a fost adop­ta­tă pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă ca­re du­ce la anu­la­rea a 102 taxe ne­fis­ca­le. Din rândul ce­lor 102 taxe ca­re vor fi eli­mi­na­te fac par­te, spre exem­plu, tim­brul de me­di­ul pen­tru au­to­ve­hi­cu­le, 33 de taxe con­su­la­re şi de ce­tă­ţe­nie, 20 de taxe de la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui, ta­xe­le ra­dio-TV, ta­xa su­pli­men­ta­ră pen­tru eli­mi­na­rea pa­şa­por­tu­lui, 22 de taxe pen­tru pi­er­de­rea sau mo­di­fi­ca­rea ac­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.