FRANŢA ARDE CĂRBUNE CA ÎN 1984

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Franţa a pro­dus în sep­tem­brie energie din cărbune mai mul­tă ca ni­ci­o­da­tă în ul­ti­mii 32 de ani pen­tru a aco­peri ce­re­rea în con­di­ţi­i­le în ca­re pro­duc­ţia de energie nu­cle­a­ră s-a re­dus, scrie Bloom­berg. Pro­duc­ţia cen­tra­le­lor pe cărbune şi ga­ze na­tu­ra­le s-a du­blat du­pă ce com­pa­nia Elec­tri­ci­té de Fran­ce a fost ne­voi­tă să închi­dă din re­ac­toa­re şi să le men­ţi­nă aşa pen­tru in­spec­ţii. Pre­ţu­ri­le ener­gi­ei pen­tru lu­na ur­mă­toa­re au cres­cut aproa­pe de ma­xi­me­le atin­se în 2009. Re­ac­toa­re­le EDF au pro­dus 26,6 TWh de elec­tri­ci­ta­te în sep­tem­brie, cea mai re­du­să can­ti­ta­te din au­gust 1998, ce­ea ce a for­ţat pro­du­că­to­rul să fo­lo­se­as­că in­tens cen­tra­le­le ca­re ard cărbune şi ga­ze na­tu­ra­le. Ace­as­tă ten­din­ţă este vi­zi­bi­lă din apri­lie. Ener­gia ge­ne­ra­tă prin ar­de­re a re­pre­zen­tat 11% din to­tal. Franţa a avut în sep­tem­brie dis­po­ni­bi­le cu şap­te re­ac­toa­re mai puţine de­cât în ace­e­a­şi lu­nă a anu­lui tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.