NEW YORK, CÂŞTIGĂTORUL BREXITULUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

New Yor­kul va fi ma­re­le câşti­gă­tor al Brexitului, un eveni­ment ca­re ar pu­tea for­ţa ma­ri­le bănci să ple­ce din Lon­dra şi să îşi re­lo­che­ze se­di­i­le, scrie Bloom­berg. New York este ast­fel fa­vo­rit pen­tru a de­ve­ni cen­trul fi­nan­ciar al lu­mii, pes­te Fran­kfurt sau Pa­ris, în con­di­ţi­i­le în ca­re in­dus­tria fi­nan­cia­ră ve­de ora­şul ca prin­ci­pa­la alter­na­ti­vă pen­tru Lon­dra. Eu­ro­pa con­ti­nen­ta­lă va câşti­ga o par­te din ope­ra­ţi­u­ni­le ban­ca­re ale Lon­drei pen­tru ca in­sti­tu­ţi­i­le să se adap­te­ze la stan­dar­de­le de re­gle­men­ta­re, dar cel mai pro­ba­bil ma­ri­le bănci îşi vor mu­ta se­di­i­le pes­te Atlan­tic, că­tre New York. „Nu exis­tă în Eu­ro­pa vreun cen­tru cu in­fras­truc­tu­ra sau re­gle­men­ta­rea ne­ce­sa­ră pen­tru a lua ro­lul Lon­drei, în special pe pi­e­ţe­le de ca­pi­tal“, a spus John Nel­son, pre­şe­din­te la Lloyd's of Lon­don. „Este un sin­gur oraş în lu­me ca­re poa­te fa­ce asta, şi ace­la este New Yor­kul“, a adău­gat el. Pen­tru mai mul­te bănci de in­ves­ti­ţii la ni­vel glo­bal, Lon­dra este cel mai ma­re sau al doi­lea se­diu. Da­că be­ne­fi­ci­i­le încep să fie di­mi­nua­te prin schim­ba­rea ro­lu­lui Lon­drei în Eu­ro­pa, băn­ci­le ar pu­tea să îşi re­du­că ope­ra­ţi­u­ni­le din Lon­dra şi să îşi mu­te an­ga­ja­ţii ca­re îşi pot fa­ce tre­a­ba pes­te ho­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.