DEUTSCHE BANK VREA SĂ-ŞI MICŞOREZE OPE­RA­ŢI­U­NI­LE DIN SUA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Deutsche Bank, cea mai ma­re ban­că ger­ma­nă, ana­li­ze­a­ză po­si­bi­li­ta­tea mic­şo­ră­rii ope­ra­ţi­u­ni­lor de pe pia­ţa ame­ri­ca­nă în con­di­ţi­i­le în ca­re chel­tu­i­e­li­le în creş­te­re cu li­ti­gi­i­le ame­nin­ţă să-i ero­de­ze ca­pi­ta­lul, spun sur­se apro­pia­te si­tua­ţi­ei, ci­ta­te de Bloom­berg. O ana­li­ză a The Wall Stre­et Jo­ur­nal su­ge­re­a­ză că o ast­fel de re­tra­ge­re va fi una ra­di­ca­lă. Deutsche ne­go­cia­ză în SUA închi­de­rea unei in­ves­ti­ga­ţii le­ga­te de ne­re­gu­li în vânza­rea unor cre­di­te ipo­te­ca­re înain­te de cri­ză, iar pre­sa ger­ma­nă a scris că au­to­ri­tă­ţi­le ame­ri­ca­ne vor ca ban­ca să-şi re­du­că ac­ti­vi­tă­ţi­le de aco­lo ca par­te a ori­că­rei înţe­le­geri. Com­pro­mi­sul pa­re dur în ra­port cu înţe­le­ge­ri­le con­veni­te cu alte bănci. Acti­ve­le Deutsche Bank din SUA s-au mic­şo­rat dra­ma­tic din 2014, când aces­tea se si­tuau la pes­te 400 de mi­liar­de de do­lari. Acum, aces­te ac­ti­ve se ci­fre­a­ză la apro­xi­ma­tiv 260 de mi­liar­de de do­lari, po­tri­vit da­te­lor Re­zer­vei Fe­de­ra­le. Pe mă­su­ră ce şi-a re­dus ope­ra­ţi­u­ni­le, ban­ca a pi­er­dut din co­ta sa de pia­ţă în fa­voa­rea ri­va­li­lor şi a co­bo­rât în cla­sa­men­te atât la in­vest­ment ban­king, cât şi la veni­tu­ri­le din ac­ti­vi­tă­ţi­le de tra­ding.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.