ŢIGĂRILE CU AROME, INTERZISE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat săp­tă­mâna tre­cu­tă proi­ec­tul de lege al gu­ver­nu­lui ca­re pre­ve­de in­ter­zi­ce­rea ţi­gă­ri­lor ca­re au cap­su­le aro­ma­te în fil­tru şi in­ter­zi­ce­rea co­mer­cia­li­ză­rii ţi­gă­ri­lor men­to­la­te înce­pând cu anul 2019.

„În mo­men­tul în ca­re va in­tra în vi­goa­re le­gea, adi­că la 30 de zi­le de la pu­bli­ca­rea în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, vor tre­bui să dis­pa­ră de pe pia­ţă pro­du­se­le cu tu­tun aro­ma­te, mai spe­ci­fic ţigările ca­re în mo­men­tul de fa­ţă au cap­su­le aro­ma­te în fil­tru. Cu da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii pro­du­că­to­rii tre­bu­ie să fa­bri­ce pa­che­te­le de ţi­gări con­form noi­lor re­gu­li“, a de­cla­rat Mag­da­le­na Ci­o­ba­nu, ex­pert în Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, la fi­na­lul şe­din­ţei Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce, în ca­re a fost dez­bă­tut proi­ec­tul de lege al gu­ver­nu­lui. Ea a afir­mat că ţigările men­to­la­te vor mai pu­tea fi co­mer­cia­li­za­te până în anul 2019. „No­ul pa­chet de ţi­gări va avea o ima­gi­ne gra­fi­că pe 65% din su­pra­fa­ţa pa­che­tu­lui. Aces­te ima­gini voi fi pe am­be­le fe­ţe pen­tru a nu fi po­si­bil să as­cun­zi ima­gi­nea în raf­tul de pre­zen­ta­re a pro­du­se­lor din tu­tun. Aces­te ima­gini va tre­bui schim­ba­te la fi­e­ca­re 1 ia­nua­rie de acum înco­lo în aşa fel încât oa­me­nii să nu se mai obiş­nu­ias­că cu ima­gi­i­le şi să fie sur­prin­şi de alte ima­gini“, a mai spus ex­per­tul din Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pen­tru con­tro­lul tu­tu­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.