ÎNCĂ UN MALL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ve­ran­da Mall, cen­trul co­mer­cial din zo­na Bu­cur Obor din Ca­pi­ta­lă, îşi va deschide por­ţi­le pe da­ta de 27 oc­tom­brie. Mal­lul, con­tro­lat de fa­mi­lia Po­go­na­ru, se ală­tu­ră pei­sa­ju­lui bu­cu­reş­te­an ca­re a mai pri­mit şi la înce­put de sep­tem­brie un alt mall, Par­kLa­ke în zo­na Ti­tan. În zo­na Bu­cur Obor din sec­to­rul 2 al Ca­pi­ta­lei nu exis­tă ni­ci­un cen­tru co­mer­cial mo­dern şi ni­ci­un mall. Ve­ran­da va avea o su­pra­fa­ţă închi­ria­bi­lă de apro­xi­ma­tiv 30.000 de me­tri pă­tra­ţi. Prin­ci­pa­le­le an­co­re vor fi hi­per­mar­ke­tul Car­re­fo­ur (10.000 mp) şi ma­ga­zi­nul H&M (2.200 mp), ală­turi de ca­re se vor gă­si pes­te 100 de ma­ga­zi­ne, res­tau­ran­te şi ca­fe­ne­le. Cen­trul co­mer­cial va avea o par­ca­re de 1.200 de lo­curi şi un spa­ţiu ver­de de 15.000 de me­tri pă­tra­ţi, ca­re iar­na va găz­dui un pa­ti­noar şi un târg de săr­bă­tori, iar va­ra este des­ti­nat re­la­xă­rii şi pe­tre­ce­rii tim­pu­lui li­ber.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.