COMPANIILE ROMÂNEŞTI, CE­LE MAI MUL­TE ÎN TOPUL INSOLVENŢELOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Topul ce­lor mai mari 100 de com­pa­nii in­tra­te în in­ca­pa­ci­ta­te de pla­tă în pe­ri­oa­da 2011-2015 este do­mi­nat de afa­ceri româneşti, fie ele an­tre­pre­no­ria­le sau de stat, ara­tă in­for­ma­ţi­i­le Co­fa­ce. Ast­fel, 77 din­tre ce­le mai mari 100 de com­pa­nii in­tra­te în in­sol­ven­ţă au ac­ţi­o­nari ro­mâni. Pe ur­mă­toa­re­le po­zi­ţii se află companiile cu ac­ţi­o­na­riat ci­pri­ot (6) şi li­ba­nez (4), am­be­le ţări cu un me­diu eco­no­mic in­sta­bil în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă şi cu o ori­en­ta­re pre­pon­de­ren­tă că­tre op­ti­mi­za­rea fis­ca­lă. Ce­le­lal­te 13 afa­ceri ca­re se con­frun­tă cu di­fi­cul­tă­ţi se împart între ac­ţi­o­nari din Aus­tria, Elve­ţia, Ger­ma­nia, Be­li­ze, Co­re­ea de Sud, Ita­lia şi Ma­rea Bri­ta­nie, po­tri­vit unui stu­diu al com­pa­ni­ei de con­sul­tan­ţă Co­fa­ce. Mai mult, da­te­le Co­fa­ce ara­tă că ce­le mai mari afa­ceri in­tra­te în in­sol­ven­ţă în pe­ri­oa­da 20112015 sunt de re­gu­lă bu­si­nes­suri mari, cu tra­di­ţie pe pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.