PATRU COM­PA­NII DIN RO­MÂNIA SE AFLĂ ÎN TOPUL DELOITTE FAST 50

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Com­pa­nia de sof­twa­re și con­sul­ta­nță Tre­mend ocu­pă lo­cul 37 în ca­te­go­ria Fast 50, cea mai înal­tă po­ziție ocu­pa­tă de o com­pa­nie ro­mâneas­că în cla­sa­men­tul re­a­li­zat de Deloitte; acest de­mers evi­den­ţia­ză companiile cu cea mai ma­re ra­tă de creş­te­re. Alte trei com­pa­nii din Ro­mânia mai sunt pre­zen­te: Tren­ca­dis (lo­cul 40), We­bVen­tu­re (lo­cul

46) şi Acce­sa (lo­cul 49). Ra­ta me­die de crește­re a com­pa­ni­i­lor Fast 50 din Eu­ro­pa Cen­tra­lă a să­rit de la 560%, în 2015, la pes­te 1.000% anul aces­ta. Pri­mul loc a re­venit com­pa­ni­ei po­lo­ne­ze Co­de­wi­se, un hub teh­no­lo­gic de sof­twa­re pen­tru afa­ceri și de mar­ke­ting, cu o ra­tă de crește­re spec­ta­cu­loa­să în ul­ti­mii trei ani, de 13.052%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.