PES­TE PRAGUL DE 100 GB

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Utilizatorii de in­ter­net fix din Ro­mânia au ge­ne­rat în pri­mul se­mes­tru al anu­lui un tra­fic to­tal de dow­nload şi upload de 2,6 mi­li­oa­ne TB, cu un consum me­diu lu­nar per uti­li­za­tor de 101 GB, a de­cla­rat Că­tă­lin Ma­ri­nes­cu, pre­şe­din­te ANCOM. „Acest consum a fost po­si­bil în con­tex­tul creş­te­rii con­ti­nue a co­ne­xi­u­ni­lor la in­ter­net fix cu vi­te­ze su­pe­ri­oa­re de tran­sfer de da­te, Ro­mânia având cea mai bu­nă vi­te­ză ma­xi­mă me­die de ac­ces la in­ter­net fix din Eu­ro­pa“, a spus Ma­ri­nes­cu.

Po­tri­vit ce­lui mai re­cent ra­port pu­bli­cat de ANCOM, la 30 iu­nie 2016 românii ac­ce­sau in­ter­ne­tul fix fo­lo­sind 4,3 mi­li­oa­ne de co­ne­xi­uni în ban­dă lar­gă, 56% din­tre aces­tea per­mi­ţând vi­te­ze de pes­te

100 Mbps.

Co­ne­xi­u­ni­le la in­ter­net fix în ban­dă lar­gă din Ro­mânia au mar­cat un avans anual de 5%, până la 4,3 mi­li­oa­ne co­ne­xi­uni. Din­tre aces­tea, mai mult de ju­mă­ta­te (56%) sunt co­ne­xi­uni ca­re per­mit vi­te­ze best-ef­fort de cel pu­ţin 100 Mbps, 31% sunt co­ne­xi­uni ca­re per­mit vi­te­ze best-ef­fort între 10 Mbps şi 100 Mbps şi doar 13% sunt co­ne­xi­uni cu vi­te­ze de 10 Mbps sau mai mici. Cu o vi­te­ză ma­xi­mă me­die de ac­ces la in­ter­net de 84,2 Mbps înregistrată de co­ne­xi­u­ni­le de ac­ces la in­ter­net, Ro­mânia este cel mai bi­ne pla­sa­tă ţară eu­ro­pe­a­nă, con­form ra­por­tu­lui pu­bli­cat de Aka­mai pri­vind sta­rea in­ter­ne­tu­lui în tri­mes­trul II 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.