CONVERSIA CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEŢIENI, APROBATĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Cei pes­te 51.000 de ro­mâni ca­re mai au cre­di­te în franci elveţieni în su­mă to­ta­lă de 5,7 mld. lei ar pu­tea să be­ne­fi­ci­e­ze la înce­pu­tul anu­lui vi­i­tor de conversia împru­mu­tu­ri­lor de acest tip în lei la cur­sul is­to­ric de cir­ca 2 lei/ franc el­ve­ţian, de două ori mai mic fa­ţă de ni­ve­lul ac­tual, du­pă ce par­la­men­ta­rii au apro­bat în una­ni­mi­ta­te proi­ec­tul de lege. Min­gea este acum în te­re­nul pre­şe­din­ţi­ei, ca­re poa­te de­ci­de să dea un­dă ver­de le­gii pri­vind „da­rea în pla­tă“, să o tri­mi­tă la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă sau să o re­tri­mi­tă în Par­la­ment. Le­gea in­tră în vi­goa­re în 60 de zi­le de la pu­bli­ca­rea în Mo­ni­to­rul Ofi­cial ast­fel că, cel mai pro­ba­bil, românii cu cre­di­te în franci le-ar pu­tea con­ver­ti în lei în pri­me­le luni din 2017 da­că nu apar alte ter­gi­ver­sări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.