OPT DIN ZE­CE RO­MÂNI FAC PLĂŢI PE DISPOZITIVE MOBILE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Opt din ze­ce uti­li­za­tori ro­mâni de dispozitive mobile (79%) efec­tue­a­ză plăţi sau îşi ges­ti­o­nea­ză ba­nii cu aju­to­rul aces­to­ra. Pes­te ju­mă­ta­te din­tre aceş­tia (57%) achi­zi­ţi­o­nea­ză bu­nuri de ma­re va­loa­re, iar aproa­pe două trei­mi (64%) îşi plă­tesc fac­tu­ri­le de pe dispozitive mobile, ara­tă da­te­le unui stu­diu efec­tuat de Vi­sa. În Eu­ro­pa, nu­mă­rul con­su­ma­to­ri­lor ca­re uti­li­ze­a­ză în mod re­gu­lat un dis­po­zi­tiv mo­bil pen­tru a plă­ti bu­nuri şi servicii s-a tri­plat în ul­ti­mul an, de la 18% la 54%. Inte­re­sant este fap­tul că per­soa­ne­le ca­re efec­tue­a­ză plăţi mobile spun că se simt la fel de con­for­ta­bil când fac achi­zi­ţii im­por­tan­te de pe dis­po­zi­ti­ve­le mobile ca atunci când fac plăţi cu­ren­te, de mi­că va­loa­re. Stu­di­ul re­a­li­zat în rândul a pes­te 36.000 de con­su­ma­tori on­li­ne din 19 ţări eu­ro­pe­ne ara­tă o schim­ba­re ra­di­ca­lă în ce­ea ce pri­veş­te adop­ta­rea plă­ţi­lor di­gi­ta­le de că­tre con­su­ma­tori în ul­ti­me­le 12 luni. 38% din par­ti­ci­pan­ţii la stu­diu de­cla­rau anul tre­cut că nu au uti­li­zat ni­ci­o­da­tă un dis­po­zi­tiv mo­bil pen­tru a fa­ce plăţi şi nici nu in­ten­ţi­o­nau, iar pro­cen­te­le au scă­zut la 12%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.