TARIFELE MAXIME RCA, STABILITE DE ASF

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Con­si­li­ul Au­to­ri­tă­ţii de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) a apro­bat ra­por­tul de de­ter­mi­na­re a ta­ri­fe­lor maxime pen­tru asi­gu­ra­rea obli­ga­to­rie de răs­pun­de­re ci­vi­lă au­to (RCA), po­li­ţa pen­tru un ca­mi­on fi­ind de 7.534 de lei, iar pen­tru un au­to­car – de 6.600 de lei. „Pen­tru un au­to­ve­hi­cul de tran­sport mar­fă cu ma­sa pes­te 16 to­ne de­ţi­nut de o per­soa­nă ju­ri­di­că, re­zul­tă o pri­mă ma­xi­mă de 7.534 de lei, iar în ca­zul au­to­ve­hi­cu­le­lor de tran­sport de per­soa­ne cu o ca­pa­ci­ta­te de pes­te 40 de lo­curi, apli­ca­rea me­to­do­lo­gi­ei de ta­ri­fa­re a condus la o pri­mă ma­xi­mă de 6.600 lei. To­to­da­tă, pe seg­men­tul au­to­ve­hi­cu­le­lor cu o ca­pa­ci­ta­te ci­lin­dri­că între 1.201-1.400 cmc, de­ţi­nu­te de per­soa­ne fi­zi­ce din ca­te­go­ria de vârstă 31-40 de ani, ta­ri­ful de pri­mă ma­xim re­zul­tat este de 610 lei“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cal al ASF. For­mu­la de cal­cul cu­prin­de frec­ven­ţa dau­ne­lor, dau­na me­die, dau­ne­le întâmpla­te, dar ne­ra­por­ta­te (IBNR), in­fla­ţia dau­ne­lor şi încăr­ca­rea de si­gu­ran­ţă, ca­re de­ter­mi­nă pri­ma de risc, la ca­re se adau­gă chel­tu­i­e­li­le de achi­zi­ţie şi ad­mi­nis­tra­re, fi­xe şi va­ria­bi­le, pre­cum şi încăr­ca­rea de bo­nus/ma­lus (15%) şi co­ta de pro­fit (1%).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.