DE LA O STARE DE SPIRIT LA O STARE DE „SCALER“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Flo­rin Tal­peș nu­mește companiile ca­re au tre­cut de pragul de o su­tă de mi­li­oa­ne de do­lari drept „sca­lers“, iar Bit­de­fen­der SRL, po­tri­vit da­te­lor ofi­cia­le, se îndre­ap­tă spre acest ni­vel în 2016. În ur­mă cu 15 ani, fir­ma fun­cți­o­na mai mult în ba­za unei stări de spirit, a unei „idei că fa­cem bi­ne ce­ea ce fa­cem, știam că vom fa­ce ce­va im­por­tant, fă­ră să știm exact ce“, du­pă cum des­crie an­tre­pre­no­rul pe­ri­oa­da de înce­put. În pre­zent însă, Tal­peș spu­ne că sunt „mai ri­gu­roși în ce vi­săm – da, vrem să do­mi­năm un seg­ment de piață.“

Anul tre­cut, Bit­de­fen­der SRL (con­tro­la­tă in­te­gral de Bit­de­fen­der Hol­ding BV din Olan­da) a înre­gis­trat o ci­fră de afa­ceri de 387 de mi­li­oa­ne de lei, iar pro­fi­tul net înre­gis­trat a fost de 57,6 mi­li­oa­ne de lei, în crește­re cu 242% față de anul an­te­ri­or. În con­ti­nua­re, 97% din vânzări sunt ge­ne­ra­te de ex­por­turi; com­pa­nia nu pu­bli­că însă și da­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.