BOGDAN IRINA, COO BIT­DE­FEN­DER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Bogdan Irina este unul din­tre pri­mii ze­ce an­ga­ja­ţi ai com­pa­ni­ei au­toh­to­ne spe­cia­li­za­te în fur­ni­za­rea de so­lu­ţii de se­cu­ri­ta­te IT Bit­de­fen­der, că­reia i-a de­di­cat apro­xi­ma­tiv 17 ani din ca­ri­e­ră. Du­pă o pe­ri­oa­dă de apro­xi­ma­tiv doi ani pe­tre­cu­tă în an­tre­pre­no­riat, ca ma­na­ger al unei com­pa­nii de retail, s-a an­ga­jat la Bit­de­fen­der pe pos­tul de sa­les en­gi­ne­er, în noi­em­brie 1998. A avan­sat din ace­as­tă func­ţie trep­tat, tre­când prin po­zi­ţii pre­cum di­rec­tor de vânzări şi di­rec­tor de mar­ke­ting, di­rec­tor co­mer­cial, di­rec­tor de dez­vol­ta­re la ni­vel glo­bal, ge­ne­ral ma­na­ger-con­su­mer. În 2013 a fost nu­mit în func­ţia de di­rec­tor operaţional (chi­ef ope­ra­ting of­fi­cer) al com­pa­ni­ei. For­ma­rea şi coor­do­na­rea la mai pu­ţin de 30 de ani a unei echi­pe de vânzări şi mar­ke­ting glo­ba­le, ce a înre­gis­trat o creş­te­re a veni­tu­ri­lor de apro­xi­ma­tiv ze­ce ori în in­ter­va­lul 2006-2010, cât şi for­ma­rea echi­pei de ma­na­ge­ment româneşti ce con­du­ce ope­ra­ţi­u­ni­le de vânzări, mar­ke­ting şi servicii glo­ba­le ce con­du­ce apro­xi­ma­tiv 250 de an­ga­ja­ţi, din ca­re ju­mă­ta­te lu­cre­a­ză în Ame­ri­ca de Nord şi ves­tul Eu­ro­pei, re­pre­zin­tă prin­ci­pa­le­le sa­le re­a­li­zări, po­tri­vit lui Irina. „Cea mai re­cen­tă ar fi creş­te­rea ac­ce­le­ra­tă a veni­tu­ri­lor com­pa­ni­ei din ul­ti­mii trei ani, în con­di­ţi­i­le creş­te­rii con­co­mi­ten­te a mar­jei ope­ra­ţi­o­na­le“, adau­gă Irina.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.