RAREȘ ȘTEFAN, CHI­EF STRATEGY OF­FI­CER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Rareș Ștefan este res­pon­sa­bil de stra­te­gia și po­ziți­o­na­rea por­to­fo­li­u­lui de pro­du­se Bit­de­fen­der. Sub coor­do­na­rea lui, o echi­pă for­ma­tă din cir­ca 20 de spe­cia­liști a dez­vol­tat în ul­ti­mii cinci ani și ju­mă­ta­te, teh­no­lo­gia Hy­per­vi­sor Intros­pec­ti­on (HVI), ca­re con­stă în po­zi­ţi­o­na­rea so­lu­ţi­ei de se­cu­ri­ta­te în afa­ra sis­te­mu­lui de ope­ra­re, ofe­rind aces­teia pri­vi­le­gii spo­ri­te fa­ţă de ce­le ale ata­ca­to­ri­lor şi asi­gu­rând o pro­tec­ţie su­pe­ri­oa­ră în com­ba­te­rea cam­pa­ni­i­lor de spi­o­naj ci­ber­ne­tic şi a ame­nin­ţă­ri­lor com­ple­xe per­sis­ten­te. Înain­te de Bit­de­fen­der, Rareș Ștefan a fost chi­ef sci­en­tist și fon­da­tor al com­pa­ni­ei Third Bri­ga­de, achi­ziți­o­na­tă de pro­du­că­to­rul ja­po­nez de so­luții de se­cu­ri­ta­te ci­ber­ne­ti­că Tren­dMi­cro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.