CE­LE TREI MÂINI DREPTE ALE LUI FLO­RIN TAL­PEȘ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Po­tri­vit unui in­ter­viu acor­dat an­te­ri­or de Flo­rin Tal­peș, în ca­drul Bit­de­fen­der an­ga­ja­ţii sunt pri­vi­ţi ca niş­te antreprenori in­di­vi­dua­li ca­re vin anual cu proi­ec­te ca­re ur­me­a­ză sau nu să fie apro­ba­te. O tehnologie se cre­e­a­ză de re­gu­lă pe se­a­ma unei ne­voi pe ca­re o ce­re o pia­ţă, cu echi­pe mici, cu mai pu­ţin de ze­ce oa­meni. Ra­por­tul per­for­man­ţei din­tre doi pro­gra­ma­tori poa­te fi de 1 la 30, de ace­ea în dez­vol­ta­rea de noi pro­du­se lu­cre­a­ză cei mai buni oa­meni din Bit­de­fen­der. „An­ga­ja­ţii din mul­ti­na­ţi­o­na­le­le cu nu­me mari încep să cau­te du­pă trei-patru ani de ac­ti­vi­ta­te noi pro­vo­cări. Când vor­bim de for­ma­rea şi des­tră­ma­rea echi­pei, e im­por­tant să-i faci pe an­ga­ja­ţi să sim­tă că e pro­pri­ul lor pro­dus“, spu­nea Flo­rin Tal­peş în 2013. Da­că atunci, com­pa­nia avea 651 de an­ga­jați, în pre­zent nu­mă­rul aces­to­ra aproa­pe s-a du­blat. Și, fi­in­dcă pa­gi­ni­le re­vis­tei nu sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a vi-i pre­zen­ta pe toți, ia­tă trei din­tre ma­na­ge­rii Bit­de­fen­der cu ca­re Bu­si­ness Ma­ga­zin a dis­cu­tat de-a lun­gul tim­pu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.