BOGDAN DUMITRU, CTO BIT­DE­FEN­DER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Bogdan Dumitru lu­cre­a­ză în com­pa­nie din 1997, iar acum este di­rec­to­rul teh­nic al fir­mei ca­re con­ce­pe pro­du­sul ro­mânesc vândut în pes­te ju­mă­ta­te de mi­liard de bu­că­ţi la ni­vel mon­dial. Bogdan Dumitru, ac­tua­lul CTO al Bit­de­fen­der, a fost între pri­mii cinci an­ga­ja­ţi de la ve­chi­ul an­ti­vi­rus AVX. Se întâmpla în 1997 şi îşi amin­teş­te că nu a fost ne­voie să fie con­vins să vi­nă în com­pa­nie pen­tru că lu­cra de doi ani la ast­fel de proi­ec­te şi îşi dă­du­se se­a­ma că nu s-ar pu­tea des­cur­ca pe cont pro­priu. Întâlni­rea din­tre Dumitru şi Flo­rin Tal­peş, cre­a­to­rul Bit­de­fen­der, a du­rat cinci mi­nu­te: „Pri­ma oa­ră m-au pus să dau un test cu un per­so­naj du­bi­os ca­re m-a întors trei ore pe toa­te fe­ţe­le“. A tri­mis CV-ul în plic, du­pă ce l-a ti­pă­rit la o im­pri­man­tă cu ace şi a fost ul­te­ri­or su­nat. Ne­go­ci­e­rea a fost sim­plă: „Dom­nul Tal­peş a spus cât e salariul, iar eu am spus: «OK. Mul­ţu­mesc»“. Bogdan Dumitru a de­venit CTO în 2005, însă a înce­put să con­du­că par­tea de cer­ce­ta­re şi dez­vol­ta­re în ur­mă cu 14 ani. „Ci­ne vrea să fu­re crei­e­rul Bit­de­fen­der nu tre­bu­ie să îl fu­re pe Bogdan, ci pe to­ţi cei 300 din echi­pa lui“, glu­meş­te Tal­peş. O zi din via­ţa tână­ru­lui şef înse­am­nă dis­cu­ţii cu cli­en­ţi, oa­meni de vânzări, pro­gra­ma­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.