CONFIRMĂRILE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

An­tre­pre­no­rul po­ves­tește că pri­mul mo­ment în ca­re a pri­mit con­fir­ma­rea că dru­mul ales este bun și că op­ti­mis­mul le­gat de sof­tul pro­dus nu este le­gat doar de o stare de spirit a fost la doi ani du­pă lan­sa­rea măr­cii Bit­de­fen­der. Ace­as­ta a con­stat într-un pre­miu, con­si­de­rat la vre­mea res­pec­ti­vă „un No­bel al in­for­ma­ti­cii“, acor­dat de un ju­riu for­mat din 18 Aca­de­mii Nați­o­na­le ale Eu­ro­pei, ca­re eva­luau noi­le teh­no­lo­gii de pe con­ti­nent. Ei au con­clu­zi­o­nat că Bit­de­fen­der este una din­tre prin­ci­pa­le­le teh­no­lo­gii re­vo­luți­o­na­re în piața eu­ro­pe­a­nă la acea vre­me. „Era ce­va spec­ta­cu­los, com­plet nou, și anu­me ce­ea ce nu­mim noi astă­zi com­por­ta­men­tul ata­cu­ri­lor.“Flo­rin Tal­peș spu­ne însă că a înțe­les im­por­ta­nța dis­tin­cți­ei pri­mi­te atunci abia 12 ani mai târziu, când au aflat că unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe piața so­luți­i­lor de se­cu­ri­ta­te ci­ber­ne­ti­că era atât de in­tri­gat de teh­no­lo­gia dez­vol­ta­tă de com­pa­nia ro­mâneas­că, încât se între­bau da­că să o cum­pe­re sau „să fa­că altce­va“. „Au fă­cut altce­va, în sen­sul că au co­piat teh­no­lo­gia; era de nei­ma­gi­nat pe atunci ca o foar­te ma­re com­pa­nie ame­ri­ca­nă din zo­na teh­no­lo­gi­ei să con­si­de­re că re­pre­zin­tă o so­luție să faci re­ver­sed en­gi­ne­e­ring (in­gi­ne­rie in­ver­să, n.red), adi­că să încerci să înțe­le­gi ce a fă­cut ci­ne­va într-o tehnologie și să încerci să re­pro­duci res­pec­ti­va tehnologie.“

Confirmările au con­ti­nuat însă să vi­nă și sub alte for­me: an­tre­pre­no­rul spu­ne, fă­ră să in­tre în de­ta­lii le­ga­te de acest su­bi­ect, că ofer­te­le de cum­pă­ra­re au venit con­stant de-a lun­gul tim­pu­lui. „De fi­e­ca­re da­tă când pri­mești o ast­fel de ofer­tă, ca­re e se­ri­oa­să, te gândești; re­zul­ta­tul a fost că de fi­e­ca­re da­tă am spus nu.“ lo­cație fi­zi­că.“O altă ho­tă­râre im­por­tan­tă pen­tru bu­si­ness, a fost lua­tă anul tre­cut: „Am de­cis că sun­tem pre­gă­tiți, du­pă pe­ri­oa­da de start-up, să reînfi­i­nțăm o par­te din car­ti­e­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei în SUA. Da­că acum cinci-șa­se ani l-am adus în Ro­mânia com­plet, acum sun­tem la un alt sta­diu. Sun­tem bi­ne ali­niați și pu­tem să in­te­grăm ușor co­le­gi se­ni­ori, cum ar fi vi­ce­preșe­di­nții, ame­ri­cani.

Asta a fost o altă decizie foar­te im­por­tan­tă.“Pen­tru a mo­ne­ti­za ra­pid noi­le teh­no­lo­gii cre­a­te, de anul tre­cut com­pa­nia mi­ze­a­ză mai mult pe glo­bal aflat în San­ta Cla­ra, în SUA. Com­pa­nia are aco­lo doi vi­ce­preșe­di­nți glo­ba­li, iar nu­mă­rul to­tal de an­ga­jați din SUA ajun­ge la 100. Com­pa­nia țin­tește însă și pi­ețe­le asia­ti­ce; și-au pro­pus chiar să me­ar­gă cu o echi­pă pro­prie în Ja­po­nia. „În Aus­tra­lia com­pa­nia este bi­ne cu­nos­cu­tă, la fel în Thai­lan­da, Co­re­ea de Sud; iar în Ja­po­nia, în ori­ce ma­ga­zin de IT&C ai in­tra, se află pro­du­se Bit­de­fen­der,“po­ves­tește an­tre­pre­no­rul ca­re adau­gă că este încre­di­nțat că românii pot fa­ce per­for­ma­nță in­clu­siv în con­du­ce­rea unei afa­ceri glo­ba­le în do­me­ni­ul ino­vați­ei, teh­no­lo­gi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.