7 ANI DE ADMIRAȚIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

A şap­tea edi­ţie a ca­ta­lo­gu­lui 100

Cei mai ad­mi­ra­ţi CEO din Ro­mânia re­a­li­zat de Bu­si­ness Ma­ga­zin l-a adus în frun­tea cla­sa­men­tu­lui pe Flo­rin Tal­peș, ca­re a pri­mit anul aces­ta cel mai ma­re nu­măr de vo­turi din par­tea me­di­u­lui de afa­ceri pri­vat din Ro­mânia. Fon­da­to­rul și CEO-ul Bit­de­fen­der a ur­cat în cla­sa­ment o po­zi­ţie fa­ţă de anul tre­cut şi ocu­pă lo­cul întâi în acest cla­sa­ment. La edi­ţi­i­le an­te­ri­oa­re ale ca­ta­lo­gu­lui pri­mul loc a fost ocu­pat în 2010 şi 2011 de Mariana Gheorghe, CEO al Petrom, şi apoi, în 2012 şi 2013, de Steven van Groningen, pre­şe­din­te şi

CEO al Raiffeisen Bank, în 2014, de Iulian Stanciu, preșe­din­te al eMAG, cel mai ma­re re­tai­ler on­li­ne de pe pia­ţă. Edi­ţia de anul tre­cut l-a adus în po­zi­ţia frun­ta­şă pe Dragoș Pa­văl, preșe­din­te și acți­o­nar al Dedeman.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.