CA­RE SUNT OPORTUNITĂŢILE ŞI DIFICULTĂŢILE MOMENTULUI?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Cea mai ma­re pro­ble­mă cu ca­re se con­frun­tă între­a­ga industrie este re­sur­sa uma­nă in­su­fi­ci­en­tă sau slab pre­gă­ti­tă în do­me­niu, la ca­re au con­tri­bu­it în ega­lă mă­su­ră sis­te­mul de învăță­mânt și fe­no­me­nul mi­grați­ei fo­rței de mun­că spre ves­tul Eu­ro­pei.

Ca opor­tu­ni­tăți aș me­nți­o­na pă­trun­de­rea pe alte pi­ețe ale Eu­ro­pei și dez­vol­ta­rea de pro­du­se noi și ino­va­ti­ve sau îmbu­nă­tăți­rea ofer­tei ac­tua­le prin in­te­gra­rea de noi teh­no­lo­gii și ma­te­ria­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.