CA­RE AU FOST CE­LE MAI IM­POR­TAN­TE MOMENTE IN DEZ­VOL­TA­REA AFA­CE­RII?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Cred că pri­mul mo­ment im­por­tant a fost cel al so­si­rii la Se­beș, pen­tru că ana­li­zând fac­to­rii eco­no­mici, po­li­tici și so­cia­li, dar și opor­tu­ni­tăți­le lo­ca­le și re­co­man­dă­ri­le pri­mi­te de la alți oa­meni de afa­ceri ita­li­eni cu ope­rați­uni în zo­nă, am înțe­les foar­te bi­ne că atât mo­men­tul cât și re­sur­se­le dis­po­ni­bi­le lo­cal au cre­at con­diți­i­le opor­tu­ne pen­tru a pu­ne ba­ze­le com­pa­ni­ei. În afa­ceri, ti­min­gul e ese­nțial, iar pen­tru noi a fost per­fect.

Un alt mo­ment im­por­tant a fost pri­ma ex­tin­de­re a fa­ci­li­tăți­lor de pro­du­cție, ce ne-a per­mis să ne ex­tin­dem por­to­fo­li­ul de pro­du­se, ca­re până atunci cu­prin­dea pro­du­se re­a­li­za­te din lemn mul­tis­trat, cu pro­du­se re­a­li­za­te din MDF și PAL. De ase­me­nea, re­teh­no­lo­gi­za­rea de la sfârși­tul lui 2013 și înce­pu­tul lui 2014 a fost un mo­ment foar­te im­por­tant în dez­vol­ta­rea com­pa­ni­ei, fi­ind cea mai im­por­tan­tă in­ves­tiție de până acum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.