CA­RE ESTE NI­VE­LUL LA CA­RE A AJUNS ACUM AFA­CE­REA?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Știm că sun­tem pe dru­mul cel bun da­că ne ui­tăm pe ci­fre­le înre­gis­tra­te în ul­ti­mii ani. Ne-am du­blat ci­fra de afa­ceri în ul­ti­mii 6 ani, vom încheia anul 2016 cu o ci­fră de afa­ceri de 110 mil. lei și EBITDA de

27,5 mil. lei; nu­mă­rul an­ga­jați­lor a cres­cut la 350 și am con­ti­nuat să fa­cem in­ves­tiții im­por­tan­te, deși eco­no­mia nați­o­na­lă a avut o pe­ri­oa­dă nu din­tre ce­le mai bu­ne, iar con­su­mul nu a fost întot­de­au­na încu­ra­jat, ce­ea ce la un mo­ment dat a dus la o scă­de­re a pi­eței de mo­bi­li­er de baie din Ro­mânia. Suc­ce­sul unui brand se înre­gis­tre­a­ză atunci când cli­en­tul in­tră în ma­ga­zin cu gândul fi­xat pe pro­du­se­le ta­le și ple­a­că din acel ma­ga­zin cu pro­du­sul tău. Noi știm că avem o ima­gi­ne po­zi­ti­vă în rândul cli­e­nți­lor, atuu­ri­le pro­du­se­lor noas­tre fi­ind ca­li­ta­tea și de­sig­nul unic, pe lângă prețul foar­te bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.