CA­RE SUNT PRINCIPALII CLI­EN­ŢI ŞI CE­LE MAI IM­POR­TAN­TE CANALE DE DESFACERE?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Aco­pe­rim 100% piața din Ro­mânia, cu pre­ze­nță pe toa­te ca­na­le­le de vânza­re dis­po­ni­bi­le în acest mo­ment, in­di­fe­rent că vor­bim de ma­ri­le rețe­le DIY, cum sunt Dedeman, Bri­co De­pot, Le­roy Mer­lin, Hor­nba­ch sau Prak­ti­ker, de ma­ga­zi­ne lo­ca­le și show­roo­muri, sau de ma­ga­zi­ne on­li­ne. Prac­tic, ori­un­de te-ai afla pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, poți achi­ziți­o­na pro­du­se­le Sa­vini Due. Re­fe­rin­du-ne la pi­ețe­le de ex­port, avem o pre­ze­nță so­li­dă în Ita­lia, Ger­ma­nia, Fra­nța, Bul­ga­ria, Gre­cia, Ce­hia, Unga­ria, Slo­venia, Mal­ta, Ci­pru și Ser­bia.

Principalii noștri cli­e­nți ră­mân ma­ri­le rețe­le, însă foar­te im­por­tant este fap­tul că pen­tru noi toți cli­e­nții sunt la fel de im­por­ta­nți și sunt întot­de­au­na tra­tați cu res­pect, in­di­fe­rent da­că vor­bim des­pre re­vânză­tori sau des­pre cli­en­tul fi­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.