CA­RE ESTE VA­LOA­REA TO­TA­LĂ A INVESTIŢIILOR RE­A­LI­ZA­TE PE PARCURSUL CE­LOR 13 ANI?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Cea mai re­cen­tă re­teh­no­lo­gi­za­re a avut loc în 2013-2014, cu in­ves­tiții de 8 mil. euro, și ne-a per­mis să re­du­cem du­ra­ta de pro­du­cție prin au­to­ma­ti­za­rea mai mul­tor pro­ce­se, cres­când în ace­lași timp ni­ve­lul de ca­li­ta­te al pro­du­se­lor noas­tre. Azi sun­tem cea mai ma­re fa­bri­că pro­du­că­toa­re de mo­bi­li­er de baie din Ro­mânia, cu o su­pra­față de pro­du­cție de 17.000 mp și

350 de an­ga­jați. Din 2003 și până astă­zi am in­ves­tit în to­tal apro­xi­ma­tiv 25 mi­li­oa­ne de euro în fa­bri­ca de la Se­beș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.