DE CE NU DIS­PA­RE IM­PRI­MAN­TA

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE - De FLO­RIN CAŞOTĂ

DEŞI TOT MAI MUL­TE AFA­CERI SE MUTĂ SAU SE NASC ÎN ON­LI­NE, ACES­TEA ÎNCĂ FOLOSESC IMPRIMAREA PE HÂRTIA TRADIŢIONALĂ. PIA­ŢA DE PRINTING LO­CA­LĂ ESTE ÎN CREŞ­TE­RE, IAR GABRIEL PANTELIMON, GE­NE­RAL MA­NA­GER AL XEROX RO­MÂNIA, EX­PLI­CĂ DE CE.

ri­za a afec­tat toa­te in­dus­tri­i­le la ni­vel glo­bal, dar și lo­cal și a fost în special du­ră cu in­dus­tria de printing, vânză­ri­le de echi­pa­men­te în Ro­mânia scă­zând chiar cu 65% în 2009, „scă­de­re dra­ma­ti­că, ce nu se va mai re­cu­pe­ra", afir­mă Gabriel Pan­te­li­mom. Ho­pul a fost tre­cut și, ca mul­te alte in­dus­trii, piața de im­pri­ma­re este în crește­re de câți­va ani; doar seg­men­tul de echi­pa­men­te cu im­pri­ma­re la­ser a ajuns anul tre­cut la o va­loa­re de 67 de mi­li­oa­ne de do­lari. Șe­ful Xerox cre­de că piața nu o să mai ajun­gă ni­ci­o­da­tă la acel ni­vel (con­form in­for­mați­i­lor IDC, piața to­ta­lă de echi­pa­men­te de im­pri­mat în 2008 era de 177 de mi­li­oa­ne de do­lari) și din cau­ză că se folosesc tot mai mult do­cu­men­te di­gi­ta­le, dar și pen­tru că anu­mi­te sec­toa­re, pre­cum cel pu­blic, nu au mai cumpărat echi­pa­men­te. „Sun­tem într-o altă re­a­li­ta­te (...) toa­te pla­nu­ri­le și com­pa­rați­i­le tre­bu­ie să le ra­por­tăm de la 2009 încoa­ce," spu­ne Pantelimon, ca­re se află în com­pa­nie înce­pând cu 1997, mai întâi ca re­pre­zen­tant de vânzări; a avan­sat pas cu pas și, an­te­ri­or nu­mi­rii sa­le ca di­rec­tor ge­ne­ral, a fost di­rec­tor de mar­ke­ting și vânzări al Xerox în Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est, Isra­el și Tur­cia. Com­pa­nia are acum 240 de an­ga­jați, iar ci­fra de afa­ceri ra­por­ta­tă pen­tru anul tre­cut a fost de pes­te 100 mi­li­oa­ne de lei, cu pro­fit de 9,3 mi­li­oa­ne de lei, în crește­re față de 2014. Cu o co­tă de piață de 24% în va­loa­re și 14% în vo­lum, Xerox este unul din­tre cei mai im­por­ta­nți ju­că­tori la ni­vel lo­cal pe seg­men­tul ser­vi­ci­i­lor de ma­na­ge­ment al do­cu­men­te­lor și al pro­ce­se­lor de

Cbu­si­ness, având în ofer­tă so­luții, echi­pa­men­te și me­dia de ti­pă­ri­re. Pen­tru 2016, Gabriel Pantelimon se aște­ap­tă ca ten­di­nța de crește­re a pi­eței de im­pri­ma­re să se me­nți­nă la co­te si­mi­la­re cu rit­mul din 2015; în pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui vo­lu­mul vânză­ri­lor a fost cu 7% mai ma­re, dar va­loa­rea a fost cu 7% mai mi­că. „Se vând mul­te echi­pa­men­te mai ief­ti­ne, în con­diți­i­le în ca­re prețu­ri­le de har­dwa­re și con­su­ma­bi­le s-au di­mi­nuat. În Ro­mânia se vând mul­te echi­pa­men­te mici, mul­ti­fun­cți­o­na­le pen­tru A4, dar zo­na de pro­du­cție ti­po­gra­fi­că a mers greu anul aces­ta. Aco­lo vânză­ri­le sunt jos", spu­ne șe­ful fi­lia­lei lo­ca­le a Xerox. Evo­luția pi­eței se re­flec­tă des­tul de fi­del și în rit­mul com­pa­ni­ei, iar pre­vi­zi­u­nu­le de crește­re se le­a­gă strâns de sec­to­ru­lui di­na­mic al IMM-uri­lor, ce re­pre­zin­tă un mo­tor de crește­re. În plus, adau­gă Pantelimon, tri­mes­trul IV al anu­lui fis­cal nu a înce­put, iar ace­as­tă pe­ri­oa­dă „este foar­te bu­nă pen­tru in­dus­tria noas­tră: în anii tre­cuți a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.