NE­VOIE SAU UN RĂS­FĂŢ?

Business Magazin (Romania) - - // SERVICII - De GEORGIANA CĂLIN

ÎN RO­MÂNIA AU EXISTAT DIN CE­LE MAI VECHI TIMPURI ZONE UN­DE APELE TERMALE ŞI NĂMOLUL AU FOST FO­LO­SI­TE PEN­TRU A TRATA DI­VER­SE AFECŢIUNI, IAR ÎN PRE­ZENT ROMÂNII SE ARA­TĂ DIN CE ÎN CE MAI DISPUŞI SĂ ÎNCERCE VARIANTELE MODERNE DE RELAXARE ŞI TRATAMENT. CI­FRA DE AFA­CERI DIN SERVICII SPA DE RELAXARE A AJUNS LA 5,6 MI­LI­OA­NE DE EURO LA NI­VE­LUL ÎNTREGII ŢĂRI, IAR TENDINŢA ESTE DE CREŞ­TE­RE SUSŢINUTĂ. DO­ME­NI­UL SE LOVEŞTE ÎNSĂ DE CÂTE­VA PIEDICI.

n ape­tit mai ma­re pen­tru răs­fățul ca­re se do­ve­dește a fi mai mult de­cât răs­făț, in­te­re­sul cres­cut pen­tru sănătate și stare de bi­ne și po­pu­la­ri­za­rea ser­vi­ci­i­lor din seg­men­tul spa sunt prin­ci­pa­le­le mo­toa­re de crește­re ale seg­men­tu­lui. Prin­tre punc­te­le tari se nu­mă­ră atât in­te­re­sul in­ves­ti­to­ri­lor, cât și a con­su­ma­to­ri­lor pen­tru acest do­me­niu, chiar da­că in­dus­tria lo­ca­lă se află încă la un ni­vel in­ci­pi­ent. „Avem con­sul­ta­nți și spe­cia­liști spa ca­re au lu­crat pes­te 10 ani în străinătate și au adus know-how-ul acu­mu­lat în ța­ră, ri­di­când ast­fel ni­ve­lul pi­eței“, spu­ne Ioa­na Ma­rian, fon­da­toa­re și CEO al plat­for­mei de wel­lness des­pres­pa.ro.

„Și le­gis­lația a aju­tat, im­pu­nând exis­te­nța un cen­tru spa/wel­lness în ca­drul tu­tu­ri­lor ho­te­lu­ri­lor de cinci ste­le“, adau­gă spe­cia­lis­ta în do­me­niu. Pe de altă par­te, un ma­re minus al in­dus­tri­ei este dat de lip­sa no­men­cla­to­ru­lui de me­se­rii – „în acest mo­ment nu exis­tă în Cla­si­fi­ca­rea Ocu­pați­i­lor din Ro­mânia pre­ci­zări pen­tru sluj­be de spa ma­na­ger, te­ra­peut spa, re­ce­pți­o­ner spa și lis­ta poa­te con­ti­nua. Așa­dar, nu exis­tă nici șco­li spa, pen­tru că mo­men­tan nu pot fi eli­be­ra­te di­plo­me“, spu­ne Ioa­na Ma­rian. De puțin timp exis­tă cod CAEN, dar pen­tru ca piața să cre­as­că în mod re­al tre­bu­ie so­luți­o­na­te și res­tul ne­cu­nos­cu­te­lor prin Mi­nis­te­rul Mun­cii, con­si­de­ră ea.

URo­xa­na Vișan, di­rec­to­rul Orhi­de­ea He­al­th & Spa, unul din­tre principalii ju­că­tori lo­ca­li pe acest seg­ment, con­si­de­ră că ma­jo­ri­ta­tea cli­e­nți­lor nu sunt su­fi­ci­ent de in­for­mați în ce pri­vește be­ne­fi­ci­i­le aces­tor servicii. Cen­trul de spa al com­ple­xu­lui Orhi­de­ea a fost inau­gu­rat în 2011 și a adus pe piața Ca­pi­ta­lei un spațiu de 3.000 de me­tri pă­trați în ca­re au fost adu­se sub ace­e­ași um­bre­lă atât ser­vi­ci­i­le de wel­lness, cât și ce­le spa. Aspec­tul ne­ga­tiv, ara­tă Vișan, este „veșni­ca ne­go­ci­e­re. Vrem cât mai mult și mai bun, cât mai ief­tin…“. So­rin Va­si­la­che, ma­na­ger al Shi­sei­do Spa din Ste­ja­rii Co­un­try Club, com­ple­te­a­ză că oa­me­nii ar tre­bui să in­te­gre­ze în sti­lul lor de viață con­cep­tul de wel­lness, să de­vi­nă un obi­cei obișnu­it de­to­xi­fi­e­rea la sau­nă și să fa­că tra­ta­men­te pe­ri­o­dic, nu doar pen­tru oca­zii spe­cia­le. Shi­sei­do Spa se află la eta­jul com­ple­xu­lui de agre­ment La Ste­ja­rii, ca­re a fost des­chis pen­tru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.