PRE­ŢUL CON­FOR­TU­LUI

Business Magazin (Romania) - - // TENDINŢE - De BOGDAN ANGHELUŢĂ

MAI BI­NE DE JU­MĂ­TA­TE DIN­TRE RO­MÂNI AU RENUNŢAT, ÎN UL­TI­MII 14 ANI, LA SIS­TE­MUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE. PE LÂNGĂ BE­NE­FI­CI­I­LE LE­GA­TE DE CONFORT, CEN­TRA­LE­LE TERMICE ADUC ŞI IM­POR­TAN­TE ECONOMII; CUM VA EVOLUA PIA­ŢA ÎN VI­I­TOR ŞI CÂT DE MULT COS­TĂ O INSTALAŢIE NO­UĂ DE ÎNCĂLZIRE AU EXPLICAT REPREZENTANŢII COM­PA­NI­EI ARISTON THERME RO­MÂNIA.

iața de cen­tra­le termice din Ro­mânia se află în plină ma­tu­ri­za­re“, cre­de Că­tă­lin Dră­gu­le­a­nu, co­un­try ma­na­ger al Ariston Therme Ro­mânia. Ast­fel, cli­e­nții pun ac­cent pe ser­vi­ci­i­le co­ne­xe pre­cum ser­vi­ce și ga­ra­nții, pe fun­cți­i­le ofe­ri­te, prețul ne­mai­fi­ind prin­ci­pa­lul cri­te­riu de achi­ziție. „Piața se ma­tu­ri­ze­a­ză, ob­ser­văm o ten­di­nță de mo­di­fi­ca­re a obi­cei­u­ri­lor de cum­pă­ra­re“, re­mar­că Dră­gu­le­a­nu. „Piața de cen­tra­le termice se îndre­ap­tă tot mai mult că­tre seg­men­tul înlo­cu­i­ri­lor pro­du­se­lor in­sta­la­te în ur­mă cu pes­te ze­ce ani. De­si­gur, un pro­cent im­por­tant este deți­nut și de noi­le in­sta­lări, aces­tea fi­ind, de ce­le mai mul­te ori, de­ter­mi­na­te de de­bra­nșă­ri­le de la sis­te­mul centralizat de încălzire.“

Nu­mă­rul apar­ta­men­te­lor le­ga­te la sis­te­mul centralizat a scă­zut cu 50%, ex­pli­că re­pre­zen­ta­nții Ariston. În ce­ea ce pri­vește achi­ziți­o­na­rea unor cen­tra­le noi, prin­ci­pa­le­le mo­ti­ve sunt ne­voia de înlo­cu­i­re (30%), de­bra­nșa­rea (40%) și mu­ta­rea într-o lo­cu­i­nță no­uă (30%). Ast­fel, în ca­drul pro­ce­su­lui de cum­pă­ra­re, 60% din­tre cli­e­nți aleg sin­guri no­ua cen­tra­lă,

33% con­sul­tă un in­sta­la­tor, iar 7% la­să de­ci­zia în se­a­ma in­sta­la­to­ru­lui. În străinătate, spun cei de la Ariston, nu­mă­rul ce­lor ca­re la­să spe­cia­liștii să se ocu­pe este mult mai ma­re.

28% din­tre cei ca­re achi­ziți­o­nea­ză o cen­tra­lă no­uă ape­le­a­ză la ma­ga­zi­ne tip DIY (ca Dedeman,

PHor­nba­ch, Prak­ti­ker), în vre­me cu aproa­pe ju­mă­ta­te merg la ma­ga­zi­ne spe­cia­li­za­te. In­ves­tiția to­ta­lă într-un sis­tem de încălzire, în ca­zul unui apar­ta­ment de 3 ca­me­re, se ri­di­că la

7.800 de lei, su­mă ca­re in­clu­de cos­tul in­sta­lați­ei dar și pe cel al de­bra­nșă­rii. Amor­ti­za­rea cos­tu­ri­lor, po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor com­pa­ni­ei, se fa­ce într-un in­ter­val de 4-6 ani; acest ter­men sca­de la 2-4 ani da­că este vor­ba doar de cos­tul cen­tra­lei.

Con­form unei ana­li­ze re­a­li­za­te de com­pa­nie, în pri­me­le opt luni ale anu­lui pes­te 10.000 de fa­mi­lii din Ro­mânia au luat de­ci­zia de a re­nu­nța la sis­te­mul centralizat de încălzire, op­tând pen­tru un sis­tem pro­priu de încălzire; cen­tra­la ter­mi­că cu fun­cți­o­na­re pe gaz se plasează în topul pre­fe­ri­nțe­lor, fi­ind prin­ci­pa­la ale­ge­re. Nu­mă­rul aces­to­ra este cu 78% mai ma­re com­pa­ra­tiv cu cel ra­por­tat în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră din 2015. „Stu­di­i­le de­ru­la­te pe­ri­o­dic ara­tă că românii înțe­leg tot mai mult avan­ta­je­le unei cen­tra­le termice pro­prii și sunt tot mai re­cep­ti­vi că­tre noi­le teh­no­lo­gii din do­me­niu. Da­te­le ofi­cia­le ara­tă că, din anul 2012 și până în pre­zent, pes­te 202.674 de fa­mi­lii au de­cis să re­nu­nțe la sis­te­mul centralizat de încălzire, iar cea mai ma­re par­te a aces­to­ra a op­tat pen­tru in­sta­la­rea unei cen­tra­le termice de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.