PRO­FI­TUL DIN GR DIN

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

ând­va sim­bol al sta­tu­tu­lui so­cial al stă­pâni­lor ca­sei, gră­di­ni­le încon­ju­ra­te de zi­duri ră­mân la ma­re cău­ta­re prin­tre cei ca­re do­resc să cum­pe­re o pro­pri­e­ta­te imo­bi­lia­ră în Ma­rea Bri­ta­nie, scrie The Te­le­graph. Pro­pri­e­ta­rii din zi­ua de azi sunt însă ce­va mai prac­tici și pre­fe­ră să pu­nă gră­di­na la tre­a­bă ca să re­cu­pe­re­ze chel­tu­i­e­li­le cu întreți­ne­rea ei.

Fa­mi­lia ca­re deți­ne Hat­ch Ho­u­se, din Tis­bu­ry, co­mi­ta­tul Wil­tshi­re din sud-ves­tul Angli­ei, Sir Hen­ry și La­dy Rum­bold, și-a tran­sfor­mat gră­di­na ame­na­ja­tă inițial în se­co­lul al XVII-lea într-un spațiu des­chis pu­bli­cu­lui, ca­re ul­te­ri­or a ajuns să găz­du­ias­că spec­ta­co­le de ba­let ale Co­vent Gar­den Dan­ce Com­pa­ny, de­veni­te între timp un eveni­ment anual. Pe lângă spec­ta­co­le, gră­di­na Hat­ch Ho­u­se mai găz­du­i­ește și câte­va nu­nți în fi­e­ca­re an. Pro­pri­e­ta­rii Gor­don Cas­tle din Scoția au pro­fi­tat și ei de gră­di­na lor, lan­sând până și o mar­că de be­re, una de ci­dru și una de ge­muri și so­suri. Sim­pla pre­ze­nță a gră­di­nii nu ga­ran­te­a­ză însă pro­fi­tul pen­tru pro­pri­e­ta­rii ca­re nu o țin doar pen­tru ei, ea tre­bu­ie îngri­ji­tă atent și stu­diat în timp ce fruc­te se pot pro­du­ce și ce tre­bu­ie fă­cut ca oa­me­nii să re­vi­nă la eveni­men­te­le or­ga­ni­za­te în ea, ex­pli­că Da­vid Jac­ques, pro­pri­e­ta­rul Sug­nall Hall din Staf­for­dshi­re, de pro­fe­sie ar­hi­tect pei­sa­gist. Aces­ta deți­ne o gră­di­nă con­stru­i­tă în 1737 și fo­lo­si­tă mul­tă vre­me pen­tru pro­du­cția de le­gu­me și fruc­te des­tin­te con­su­mu­lui de zi cu zi al pro­pri­e­ta­ri­lor. Vi­zi­ta­to­rii din pre­zent pot mânca fruc­te cu­le­se din po­mii gră­di­nii sau bea suc pro­dus din aces­tea, pot par­ti­ci­pa la târguri hor­ti­co­le, nu­nți sau chiar fes­ti­va­luri de jazz. Expe­rții în ast­fel de pro­pri­e­tăți îi dau drep­ta­te, sfă­tu­in­du-i pe cei in­te­re­sați de o achi­ziție să cau­te una cu o gră­di­nă de­ja pro­fi­ta­bi­lă, ca să nu-și mai ba­tă ca­pul.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.