CE CAU­TĂ MODA MASCULINĂ ÎN DULAPUL FEMEILOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În co­lec­ţi­i­le re­cen­te de mo­dă des­ti­na­tă băr­ba­ţi­lor sunt tot mai pre­zen­te di­ver­se ma­te­ria­le ca bu­cléul, dan­te­la ori pai­e­te­le aso­cia­te în mod nor­mal cu ţi­nu­te­le fe­mi­ni­ne. Ce cau­tă to­tu­şi moda masculină în dulapul femeilor? Du­pă unii ex­per­ţi în is­to­ria mo­dei, scrie FT, ea nu fa­ce de­cât să se întoarcă la un mo­ment de di­nain­te de fi­na­lul se­co­lu­lui al XVIIIlea, când ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te la con­fec­ţi­o­na­rea îmbră­că­min­tei nu erau clar se­pa­ra­te pe se­xe, ca în zi­ua de azi, iar băr­ba­ţii pu­te­au pur­ta dan­te­lă, ca­ti­fea ori bro­cart. Cre­a­to­rii de mo­dă sus­ţin şi ei că băr­ba­ţii sunt mai dispuşi să încerce ele­men­te mai fe­mi­ni­ne, atâta vre­me cât croia­la ma­te­ria­lu­lui res­pec­tă sti­lul mas­cu­lin. Un alt mo­tiv este ace­la că ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te pen­tru ţi­nu­te­le doam­ne­lor sunt mai lu­xoa­se şi dau hai­ne­lor un as­pect de ce­va lu­crat cu mul­tă gri­jă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.