JOCUL CI­FRE­LOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Câşti­gă­tor a două pre­mii Oscar, ac­to­rul Ben Affleck („Bat­man vs. Su­per­man: Zo­rii Drep­tă­ţii“) este Chris­tian Wol­ff, un ma­te­ma­ti­cian ca­re are o re­la­ţie mai bu­nă cu nu­me­re­le de­cât cu oa­me­nii, în fil­mul de ac­ţi­u­ne re­gi­zat de Ga­vin O’Con­nor „The Acco­un­tant: Ci­fre pe­ri­cu­loa­se“.

Sub o aco­pe­ri­re anos­tă, aces­ta ţi­ne con­ta­bi­li­ta­tea uno­ra din­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se or­ga­ni­za­ţii cri­mi­na­le din lu­me. În mo­men­tul în ca­re au­to­ri­tă­ţi­le ajung pe ur­me­le lui, îşi oferă ser­vi­ci­i­le unui cli­ent le­gi­tim: o com­pa­nie de ro­bo­ti­că în al că­rei bi­lanţ apar dis­cre­pan­ţe de mi­li­oa­ne de do­lari. Lup­ta pen­tru su­pra­vi­e­ţu­i­re înce­pe atunci când Chris­tian des­co­pe­ră ne­re­gu­li­le fi­nan­cia­re din fir­mă. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res, thril­le­rul „The Acco­un­tant: Ci­fre pe­ri­cu­loa­se“are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ţară pe 28 oc­tom­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.