DE VÂNZA­RE: TE­LE­FON ŞI CANAPEA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Câte­o­da­tă e bi­ne să mai vin­zi câte ce­va din co­lec­ţie ca să te po­ţi ocu­pa cum tre­bu­ie de con­ser­va­rea pi­e­se­lor ră­ma­se şi de ex­pu­ne­rea lor, so­lu­ţie la ca­re re­cur­ge o in­sti­tu­ţie edu­ca­ţi­o­na­lă bri­ta­ni­că spe­cia­li­za­tă în pro­gra­me ar­tis­ti­ce, meş­te­şu­gă­reş­ti şi de con­ser­va­re a obi­ec­te­lor de ar­tă, West De­an Col­le­ge. Insti­tu­ţia, scrie The Guar­dian, va scoa­te la li­ci­ta­ţie cu aju­to­rul ca­sei Chris­tie’s un te­le­fon-ho­mar şi o canapea în for­ma bu­ze­lor lui Mae West, am­be­le sem­na­te Sal­va­dor Da­li, pe ca­re ar­tis­tul le-a re­a­li­zat pe vre­mea când era să­rac şi pri­mea bani de la pri­e­te­nul lui mul­ti­mi­li­o­nar Edward Ja­mes în schim­bul cre­a­ţi­i­lor sa­le. West De­an, că­ru­ia Ja­mes i-a lă­sat moş­te­ni­re co­lec­ţia lui, afir­mă că-şi per­mi­te să vândă ce­le două pi­e­se de­oa­re­ce are du­bluri, iar pe lângă ele va mai scoa­te la li­ci­ta­ţie şi lu­crări ale altor ar­tiş­ti, plă­nu­ind să fo­lo­se­as­că ba­nii ob­ţi­nu­ţi pen­tru a ex­pu­ne o par­te din res­tul ope­re­lor de ar­tă de­ţi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.