DACIAN CIOLOŞ, PROPUNEREA PNL PENTRU POSTUL DE PREMIER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Con­du­ce­rea PNL a ho­tă­rât ca Dacian Cioloş să fie propunerea li­be­ra­li­lor pentru funcţia de premier după ale­ge­ri­le din 11 decembrie. Şe­ful gu­ver­nu­lui a dat curs ofer­tei, dar a su­bli­niat că nu va in­tra în cam­pa­nie ală­turi de li­be­ra­li. Între­ba­tă da­că pre­mi­e­rul Cioloş ar pu­tea ră­mâne în frun­tea gu­ver­nu­lui după ale­geri, fă­ră a de­ve­ni mem­bru de par­tid, pre­şe­din­ta PNL Ali­na Gor­ghiu a răs­puns: „De­sem­na­rea lui Dacian Cioloş ca premier din partea PNL nu are ca şi con­di­ţie eli­mi­na­to­rie ne­voia car­ne­tu­lui de par­tid. Nu este ni­ci­un fel de con­di­ţie sta­tu­ta­ră“, a ex­pli­cat li­de­rul PNL, ca­re a evi­tat să ex­pli­ce de ce au eşuat ne­go­ci­e­ri­le pur­ta­te cu mi­niş­trii teh­no­cra­ţi, în con­di­ţi­i­le în ca­re ni­ci­u­nul din­tre aceş­tia nu este pre­zent pe lis­te­le PNL. În re­pli­că, Dacian Cioloş a de­cla­rat că ac­cep­tă propunerea li­be­ra­li­lor. Dacian Cioloş a pre­ci­zat că nu se va im­pli­ca în cam­pa­nia elec­to­ra­lă. „Par­ti­de­le îşi vor fa­ce pro­pri­i­le cam­pa­nii, pe ba­za pro­gra­me­lor de gu­ver­na­re pe ca­re le pro­pun. Atât timp cât nu sunt can­di­dat la ale­geri, nu cred că o im­pli­ca­re în cam­pa­nie ar fi un lu­cru bun. Sin­gu­ra mea im­pli­ca­re va fi pentru pro­mo­va­rea Plat­for­mei Ro­mânia 100“, a su­bli­niat Cioloş, sin­gu­rul teh­no­crat ca­re nu i-a re­fu­zat pe li­be­ra­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.