FRANCII ELVEŢIENI ŞI GURVERNUL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a de­cis că le­gea în pri­vin­ţa con­ver­si­ei fran­ci­lor elveţieni cu­prin­de as­pec­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le ca­re tre­bu­ie re­me­dia­te în ter­men de 30 de zi­le. Ca­bi­ne­tul Cioloş a se­si­zat Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă cu pri­vi­re la proi­ec­tul de le­ge adop­tat de Par­la­ment ca­re pre­ve­de con­ver­sia cre­di­te­lor în franci elveţieni la cur­sul de la da­ta acor­dă­rii. Exe­cu­ti­vul con­si­de­ră că le­gea ope­re­a­ză re­troac­tiv, dar a dat aviz po­zi­tiv proi­ec­tu­lui în con­di­ţi­i­le în ca­re ar fi fost in­clu­se mai mul­te pre­ve­deri cu ca­rac­ter so­cial, pre­cum un grad de înda­to­ra­re şi un pla­fon. „Mo­ti­vul con­tes­tă­rii este chiar cel din punc­tul de ve­de­re tran­smis Par­la­men­tu­lui. Mai exact, că a fost de­pă­şit cri­te­ri­ul so­cial asu­mat de Gu­vern când a emis un aviz po­zi­tiv şi nu s-a ţi­nut cont de re­co­man­dă­ri­le gu­ver­nu­lui, ca­re a sus­ţi­nut ca­rac­te­rul so­cial al le­gii“, con­form Me­dia­fax.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.