AT&T OFERĂ PESTE 85 DE MILIARDE DE DOLARI PENTRU TIME WARNER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Gi­gan­tul te­le­com AT&T, al trei­lea ma­re dis­tri­bu­i­tor de sem­nal prin ca­blu din Sta­te­le Uni­te, in­ten­ţi­o­nea­ză să plă­te­as­că 85,4 miliarde de dolari pentru com­pa­nia Time Warner, ca­re de­ţi­ne CNN şi HBO. Cea mai ma­re fu­zi­u­ne anun­ţa­tă anul aces­ta va îmbi­na re­ţe­aua de dis­tri­bu­ţie AT&T, ca­re in­clu­de

130 de milioane de uti­li­za­tori de te­le­fo­nie mo­bi­lă şi 25 de milioane de abo­na­ţi ai ca­na­le­lor de te­le­vi­zi­u­ne, cu con­ţi­nu­tul ca­na­le­lor HBO, Car­toon Net­work şi CNN. AT&T vrea să pro­du­că şi să de­ţi­nă show-uri TV, fil­me şi alte pro­du­se vi­deo pe ca­re să le dis­tri­bu­ie cli­en­ţi­lor săi de te­le­vi­zi­u­ne şi te­le­fo­nie mo­bi­lă. Ce­le do­uă com­pa­nii se aşte­ap­tă ca tran­zac­ţia să ai­bă loc până la fi­na­lul anu­lui 2017, po­tri­vit The Wall Stre­et Jo­ur­nal. Se­na­to­rul re­pu­bli­can Mi­ke Less, ca­re su­per­vi­ze­a­ză sub­co­mi­sia an­ti­trust, sus­ţi­ne că acor­dul ar pu­tea ri­di­ca pro­ble­me con­cu­ren­ţia­le im­por­tan­te, ca­re „vor fi exa­mi­na­te atent“. Însă Ran­dall Step­hen­son, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al AT&T, cre­de că su­pra­ve­ghe­to­rii vor apro­ba înţe­le­ge­rea. AT&T are de­ja o da­to­rie de 120 de mld. dolari şi ar ur­ma să o preia şi pe cea a Time Warner, de aproa­pe 22 mld. dolari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.