DO­UĂ MARI BĂNCI AU ANUNȚAT PRIMA TRANZACȚIE PRIN APLICAȚIA BLOCKCHAIN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Com­mon­we­al­th

Bank, din Aus­tra­lia, şi Wel­ls Far­go, din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, au anun­ţat luni prima tran­zac­ţie in­ter­na­ţi­o­na­lă ca­re a uti­li­zat apli­ca­ţia blockchain, tran­spor­tând, ast­fel, o încăr­că­tu­ră de bum­bac din SUA în Chi­na, po­tri­vit Reu­ters. Teh­no­lo­gia blockchain este un sis­tem ca­re pro­ce­se­a­ză tran­zac­ţii cu aju­to­rul re­ţe­le­lor web, re­du­când cos­tu­ri­le şi ris­cul de frau­dă. Bri­ghann. Afa­ce­rea ca­re a uti­li­zat teh­no­lo­gia blockchain, pentru 88 de pa­che­te de bum­bac, este es­ti­ma­tă la 35.000 de dolari. Tran­zac­ţia nu este prima ca­re im­pli­că o ba­ză de da­te des­cen­tra­li­za­tă. Ace­as­ta este fo­lo­si­tă încă din 2009 pentru mo­ne­da bit­coin, dar este un pas im­por­tant pentru in­dus­tria ban­ca­ră tra­di­ţi­o­na­lă ca­re, la înce­put, a evi­tat ace­as­tă tehnologie, în ma­re par­te din cau­za fap­tu­lui că ba­nii pot fi de­tec­ta­ţi mai greu de că­tre agen­ţi­i­le ofi­cia­le de su­pra­ve­ghe­re. Lip­sa oa­me­ni­lor im­pli­ca­ţi în pro­ce­sul de tran­zac­ţie fa­ci­li­te­a­ză schim­bul peste gra­ni­ţe, ca­re este de obi­cei întârziat de du­bla­rea pro­ce­su­lui de pla­tă şi de di­fe­ren­ţe­le ora­re. Tran­zac­ţia de bum­bac im­pli­că pla­ta în mo­men­tul în ca­re mar­fa ajun­ge într-o anu­mi­tă lo­ca­ţie ge­o­gra­fi­că. Tran­spor­tul este, în pre­zent, între Sin­ga­po­re şi Hong Kong şi tre­bu­ie să ajun­gă la des­ti­na­ţie la înce­pu­tul lu­nii noi­em­brie, sus­ţin re­pre­zen­tan­ţii Com­mon­we­al­th Bank.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.