AUTORITĂŢILE DIN BELGIA AU AJUNS LA UN ACORD ÎN CE PRIVEȘTE CETA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Autorităţile fe­de­ra­le şi re­gi­o­na­le din Belgia au ajuns la un acord pri­vind tra­ta­tul co­mer­cial UE-Ca­na­da, ca­re ar pu­tea să fie sem­nat în cur­sul aces­tei săp­tă­mâni, a de­cla­rat pre­mi­e­rul bel­gian Char­les Mi­chel, scrie BBC News on­li­ne. Pre­mi­e­rul Char­les Mi­chel a de­cla­rat că li­de­rii co­mu­ni­tă­ţi­lor re­gi­o­na­le şi lin­gvis­ti­ce din Belgia au ajuns la un acord pri­vind un text co­mun ca­re ar tre­bui să eli­mi­ne in­cer­ti­tu­di­ni­le pri­vind im­por­tu­ri­le agri­co­le şi sis­te­mul de so­lu­ţi­o­na­re a dis­pu­te­lor. Acor­dul din Belgia va tre­bui să fie apro­bat şi de că­tre ce­le­lal­te 27 sta­te europene înain­te ca tra­ta­tul CETA să fie sem­nat. Ante­ri­or, acor­dul de par­te­ne­riat co­mer­cial UE-Ca­na­da a fost blo­cat de gu­ver­nul re­gi­u­nii bel­gi­e­ne Wal­lo­nia din ra­ţi­uni de or­din so­cial şi eco­lo­gic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.