UPC A LANSAT LA NIVEL NATIONAL PLATFORM TV DIGITALĂ HORIZON

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Com­pa­nia de co­mu­ni­cații UPC a ex­tins la nivel na­ţi­o­nal dis­po­ni­bi­li­ta­tea plat­for­mei de TV digitală Horizon, ca­re le oferă cli­en­ţi­lor ac­ces la apli­ca­ţii, func­ţii de înre­gis­tra­re a emi­si­u­ni­lor şi re­ve­de­re a pro­gra­me­lor TV di­fu­za­te în ul­ti­me­le şap­te zi­le. De anul vi­i­tor, plat­for­ma ar pu­tea in­clu­de şi ac­ces la o bi­bli­o­te­că vi­deo on de­mand. UPC îşi va con­cen­tra în ur­mă­to­rii ani efor­tu­ri­le pe ex­pan­si­u­nea in­fras­truc­tu­rii în noi zo­ne din Ro­mânia şi pe adău­ga­rea în por­to­fo­liu a unor noi ser­vi­cii şi pro­du­se pe seg­men­te­le de internet şi TV in­clu­siv vi­deo on­li­ne) ca­re să îi per­mi­tă să-şi men­ţi­nă ra­ta de creş­te­re şi să con­cu­re­ze efi­ci­ent cu ri­va­lii. Com­pa­nia și-a pro­pus să ex­tin­dă rețe­aua ast­fel încât să ajun­gă la mi­ni­mum 45% din gos­po­dă­ri­i­le din Ro­mânia în 2018 și de a lan­sa pro­du­se noi pe seg­men­tul de co­nec­ti­vi­ta­te și di­ver­tis­ment. ROBERT REDELEANU, CEO UPC RO­MÂNIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.