GRUPUL ELVEȚIAN AFFIDEA PREIA CLINICILE HIPERPEDIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Grupul Affidea, unul din cei mai mari fur­ni­zori de ser­vi­cii de ima­gis­ti­că me­di­ca­lă de înal­tă per­for­man­ţă şi tra­ta­ment al can­ce­ru­lui din

Europa, con­tro­lat de mi­liar­da­rul el­ve­ţian Ernes­to Ber­ta­rel­li, fa­ce a treia tran­zac­ţie im­por­tan­tă din ul­ti­mul an şi ju­mă­ta­te pe pia­ţa lo­ca­lă prin pre­lua­rea cli­ni­ci­lor Hi­per­dia şi in­tră în lup­tă pentru un loc în to­pul ce­lor mai mari ju­că­tori pe o pia­ţă de 1,4 mld. eu­ro. Po­tri­vit ZF, valoarea tran­zac­ţi­ei nu a fost fă­cu­tă pu­bli­că, dar sur­se din pia­ţă sus­ţin că tran­zac­ţia se ri­di­că la 40-50 de milioane de eu­ro, fi­ind pre­luat pa­che­tul in­te­gral al Hi­per­dia. Ace­as­tă tran­zac­ţie pu­ne ba­ze­le unui ju­că­tor pu­ter­nic în pia­ţă, cu afaceri cu­mu­la­te de 122 mil. lei, po­tri­vit cal­cu­le­lor ZF pe ba­za re­zul­ta­te­lor ra­por­ta­te anul tre­cut de Hi­per­dia (77 mil. lei ci­fră de afaceri) şi Affidea Ro­mânia (45 mil. lei ci­fră de afaceri). Cum­pă­ră­to­rul este pe pi­er­de­re în Ro­mânia. Da­te­le de la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui ara­tă că Hi­per­dia era anul tre­cut pe lo­cul ze­ce în to­pul ce­lor mai mari ju­că­tori din pia­ţă, în timp ce Affidea se pla­sa pe po­zi­ţia a şap­tes­pre­ze­cea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.