RCS & RDS A FINALIZAT REFINANȚAREA GRUPULUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

RCS & RDS și Ca­ble Com­mu­ni­ca­ti­ons Sys­tems (so­ci­e­ta­tea-ma­mă a RCS & RDS) au finalizat refinanțarea grupului prin­tr-o emi­si­u­ne de obli­gați­uni în va­loa­re de 350 de milioane de eu­ro și un împru­mut sin­di­ca­li­zat în va­loa­re de până la 1,687 miliarde de lei. Emi­si­u­nea de obli­gați­uni s-a fă­cut cu sca­de­nță în 2023 și la o do­bândă anua­lă de 5%. Da­ta de 26 oc­tom­brie 2016 a fost sta­bi­li­tă ca da­ta de emi­si­u­ne a obli­gați­u­ni­lor, aces­tea ur­mând să fie ad­mi­se ul­te­ri­or la tran­za­cți­o­na­re pe Bur­sa de Va­lori din Irlan­da (Irish Stock Exchan­ge). Con­so­rți­ul de bănci ca­re a in­ter­me­diat emi­si­u­nea a fost for­mat din JP Mor­gan, Ci­ti­bank, Deutsche Bank, ING Bank, So­ciété Ge­ne­ra­le, UniCre­dit, BT Ca­pi­tal Par­tners și Raif­fei­sen. Su­me­le obți­nu­te ca ur­ma­re a ce­lor do­uă ope­rați­uni de fi­na­nța­re au fost fo­lo­si­te pentru ram­bur­sa­rea an­ti­ci­pa­tă a obli­gați­u­ni­lor în va­loa­re to­ta­lă de 450 de milioane de eu­ro cu do­bânda anua­lă de 7,5% emi­se de Ca­ble Com­mu­ni­ca­ti­ons Sys­tems în 2013.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.