START-UP-UL TYPING DNA A PRI­MIT O INVESTIȚIE DE LA GECAD VENTURES

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Typing DNA, un star­tup lo­cal ca­re lu­cre­a­ză la dez­vol­ta­rea unor pro­du­se în do­me­ni­ul se­cu­ri­tății di­gi­ta­le și al in­te­li­ge­nței ar­ti­fi­cia­le, a pri­mit fi­na­nța­re de la fon­dul de in­ves­tiții Gecad Ventures și de la un grup de in­ves­ti­tori și bu­si­ness an­gels lo­ca­li. Ba­nii vor fi uti­li­zați pentru dez­vol­ta­rea por­to­fo­li­u­lui de ser­vi­cii, efor­tu­ri­le de mar­ke­ting și mă­ri­rea echi­pei. Cei pa­tru in­ves­ti­tori ca­re au pus bani pe långă fon­dul con­dus de Ra­du Ge­or­ges­cu sunt Adrian Ghe­a­ră, Ale­xan­dru Ne­grea, Lu­cian To­dea și Dan Mi­hă­es­cu.

Prin par­te­ne­ria­tul cu un fond de in­ves­tiții, așa cum este Gecad Ventures, și prin im­pli­ca­rea unor in­ves­ti­tori cu ex­pe­ri­e­nță an­tre­pre­no­ria­lă în do­me­ni­ul IT și cy­ber-se­cu­ri­ty pu­tem ma­xi­mi­za po­te­nția­lul aces­tei teh­no­lo­gii, a de­cla­rat Raul Po­pa, co­fon­da­tor și CEO al Typing DNA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.