UN NOU ANSAMBLU REZIDENȚIAL PRINDE CONTUR ÎN TIMIȘOARA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Con­struc­to­rul spi­ta­lu­lui Po­la­ris, Lu­ca Prest, va in­ves­ti 7,5 mil. eu­ro în an­sam­blul rezidențial Grand Hill Re­si­den­ce din Cluj-Na­po­ca, mi­zând pe ce­re­rea în crește­re pentru lo­cu­i­nțe în oraș, pe fon­dul dez­vol­tă­rii pi­eței locale a mun­cii. Ca re­zul­tat al ce­re­rii mari înre­gis­tra­te pe pia­ţa clu­je­a­nă, pre­tu­ri­le apar­ta­men­te­lor au cu­nos­cut o ade­vă­ra­tă ex­plo­zie în ul­ti­mul an. În sep­tem­brie 2016, pre­ţul apar­ta­men­te­lor din Cluj-Na­po­ca era în me­die cu 13,5% mai ma­re fa­ţă de oc­tom­brie 2015, con­form unei ana­li­ze efec­tua­te de Col­dwell Ban­ker Tran­sil­va­nia, bi­ro­ul lo­cal al Col­dwell Ban­ker Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.