RO­MÂNIA VA AVEA CEA MAI MA­RE RATĂ DE CREŞ­TE­RE ÎN PERIOADA 2016-2018

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Ro­mânia va avea cea mai ma­re rată de creş­te­re între 2016-2018, creş­te­rea PIB-ului Ro­mâni­ei fi­ind es­ti­ma­tă la mi­ni­mum 4,5% în 2016, înain­te de o re­du­ce­re la 3,3% între 2017-2018, po­tri­vit unui studiu De­loit­te ca­re ana­li­ze­a­ză evo­lu­ţia sectorului ban­car din opt ţări est-europene.

“De­şi pre­si­u­nea pe pro­fit şi o se­rie de de­fi­ci­en­ţe struc­tu­ra­le per­sis­tă şi vor con­ti­nua să li­mi­te­ze po­ten­ţia­lul de creş­te­re a pro­fi­ta­bi­li­tă­ţii şi ca­pa­ci­ta­tea de fi­nan­ţa­re a anu­mi­tor sec­toa­re eco­no­mi­ce sau ge­o­gra­fii, es­ti­măm, pe ba­za stu­di­u­lui, că în con­di­ţi­i­le unui con­text le­gis­la­tiv şi fis­cal sta­bil, sec­to­rul ban­car ro­mânesc este su­fi­ci­ent de bi­ne echi­pat încât să spri­ji­ne în mod pro­fi­ta­bil creş­te­rea eco­no­mi­că a ţă­rii. Ast­fel, ren­ta­bi­li­ta­tea ca­pi­ta­lu­ri­lor pro­prii (ROE) ar pu­tea să atin­gă ni­ve­luri de 8-9% în 2017-2018, com­pa­ra­tiv cu 7,8%, cât es­ti­măm me­dia Eu­ro­pei Cen­tra­le în 2018“, a spus Oa­na Pe­tres­cu, par­te­ner coor­do­na­tor De­loit­te Con­sul­tan­ţă şi coor­do­na­tor lo­cal al stu­di­u­lui, ca­re men­ţi­o­nea­ză că sec­to­rul ban­car ro­mânesc ca întreg are o ca­pi­ta­li­za­re bu­nă. Ţă­ri­le ana­li­za­te au fost Bul­ga­ria, Ce­hia, Croa­ţia, Unga­ria, Po­lo­nia, Ro­mânia, Slo­va­cia şi Slo­venia. După câţi­va ani de evo­lu­ţie ne­ga­ti­vă, în Ro­mânia di­na­mi­ca sol­du­lui cre­di­te­lor a de­venit po­zi­ti­vă (+2,2% în 2015) şi ar tre­bui să ac­ce­le­re­ze în perioada 2016-2018, întru­cât creş­te­rea eco­no­mi­că ro­bus­tă du­ce la re­cu­pe­ra­rea di­na­mi­cii cre­di­te­lor atât în sec­to­rul cor­po­ra­tiv cât şi de con­sum. Re­cu­pe­ra­rea de anul tre­cut a fost în prin­ci­pal re­zul­ta­tul creş­te­rii ni­ve­lu­lui cre­di­te­lor pentru lo­cu­in­ţe (+16,5% în 2015 fa­ţă de 2014), spri­ji­ni­te sem­ni­fi­ca­tiv de pro­gra­mul gu­ver­na­men­tal Prima ca­să; De­loit­te es­ti­me­a­ză însă o înce­ti­ni­re a creş­te­rii cre­di­te­lor pentru lo­cu­in­ţe ca ur­ma­re a creş­te­rii ni­ve­lu­lui avan­su­ri­lor şi a unei even­tua­le re­gândiri a pro­gra­mu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.