BUCHAREST CITY TOUR A ADUS ÎNCASĂRI DE 1,28 MILIOANE DE LEI PENTRU RATB ANUL TRE­CUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Li­nia tu­ris­ti­că Bucharest City Tour a atras 54.611 de tu­riști plă­ti­tori în 2016, iar suma înca­sa­tă de RATB s-a ri­di­cat la aproa­pe 1,28 milioane de lei. De ase­me­nea, re­gia a anunțat sus­pen­da­rea li­ni­ei tu­ris­ti­ce înce­pând din 27 oc­tom­brie din cau­za ră­ci­rii vre­mii.

Per­for­ma­nțe­le li­ni­ei tu­ris­ti­ce au crescut com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut când cu aces­te au­to­bu­ze au că­lă­to­rit 42.757 de tu­riști ce au ge­ne­rat 1 mi­li­on de lei. De fapt, nu­mă­rul că­lă­to­ri­lor ca­re au uti­li­zat li­nia tu­ris­ti­că a crescut de la an la an, ast­fel că, de la 27.000 de tu­riști înre­gis­trați în anul 2011, anul lan­să­rii proi­ec­tu­lui Bucharest City Tour, la fi­na­lul se­zo­nu­lui 2016, nu­mă­rul lor s-a du­blat. Li­nia tu­ris­ti­că Bucharest City Tour este de­ser­vi­tă în perioada pri­ma­va­ră — toam­nă de pa­tru au­to­bu­ze spe­cia­le, su­pra­e­ta­ja­te, fi­e­ca­re având o ca­pa­ci­ta­te de 77 lo­curi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.