CREŞ­TE­REA ECONOMIEI PESTE AŞTEPTĂRI DU­CE DATORIA PU­BLI­CĂ LA MINIMUL ULTIMILOR CINCI ANI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Pon­de­rea da­to­ri­ei pu­bli­ce în PIB s-a re­dus cu 0,7 punc­te an/an, la minimul ultimilor cinci ani, până la 36,7% din

PIB (269 mld. lei), re­le­vă ul­ti­me­le da­te ale Eu­ros­tat. Expli­ca­ţia este da­tă de eco­no­miş­tii Băn­cii Tran­sil­va­nia: rit­mul a fost in­fluen­ţat de creş­te­rea economiei şi de de­cli­nul cos­tu­ri­lor de fi­nan­ţa­re. Ast­fel Ro­mânia de­vi­ne ța­ra cu a cin­cea cea mai mi­că da­to­rie pu­bli­că din UE. Po­tri­vit Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor, cos­tu­ri­le de fi­nan­ţa­re au scă­zut con­stant, ran­da­men­tul la ti­tlu­ri­le de stat pe pia­ţa pri­ma­ră ajun­gând spre 3%, de la 6-7% în 2011-2012. Creş­te­rea ro­bus­tă a economiei fa­ce ca pon­de­rea în

PIB a da­to­ri­ei să sca­dă. Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor in­di­că în ul­ti­me­le da­te din au­gust o da­to­rie a ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce de 267 mld. lei (36,4% din PIB), în vre­me ce datoria pu­bli­că şi ga­ran­ta­tă era de

312 mld. lei (41,2% din PIB). Pe fon­dul ma­jo­ră­rii de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar şi al unei creş­teri eco­no­mi­ce ca­re se va tem­pe­ra în vi­i­tor, datoria pu­bli­că ar pu­tea creş­te sub­stan­ţial. Po­tri­vit ul­ti­mu­lui ra­port de ţa­ră al Co­mi­si­ei Europene, din fe­brua­rie, da­că în po­li­ti­ca fis­ca­lă nu se schim­bă ni­mic, datoria poa­te ex­plo­da. Pe fon­dul creş­te­rii chel­tu­i­e­li­lor gu­ver­na­men­ta­le, eco­no­miş­tii su­bli­nia­ză pe­ri­co­lul rein­tră­rii într-o spi­ra­lă a înda­to­ră­rii de ti­pul ce­lei înre­gis­tra­te înain­te şi după cri­ză, când datoria pu­bli­că prac­tic s-a du­blat în doar pa­tru ani (2007 – 2011, de la 16% din PIB la 32% din PIB).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.