CÂT DE UȘOR ESTE SĂ FACI AFACERI ÎN RO­MÂNIA? ȚA­RA NOASTRĂ OCUPĂ LO­CUL 36

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Să înce­pi o afa­ce­re în Ro­mânia a de­venit mai com­pli­cat prin creş­te­rea tim­pu­lui ne­ce­sar înre­gis­tră­rii în sco­puri TVA, dar sunt pro­gre­se im­por­tan­te în pri­vin­ţa uşu­ră­rii plă­ţi­lor de ta­xe, ara­tă ra­por­tul „Doing Bu­si­ness“al Băn­cii Mon­dia­le pentru 2017. „În Ro­mânia este mai greu să por­neş­ti o afa­ce­re din cau­za schim­bă­ri­lor fă­cu­te la înre­gis­tra­rea TVA“, ara­tă ra­por­tul ci­tat. Ro­mânia a ur­cat o po­zi­ţie în ca­drul cla­sa­men­tu­lui Băn­cii Mon­dia­le Doing Bu­si­ness, ocu­pând lo­cul 36 din 190 de ţări, fa­ţă de po­zi­ţia 37 ocu­pa­tă anul tre­cut. Cla­sa­men­tul mă­soa­ră uşu­rin­ţa de a fa­ce bu­si­ness şi ia în con­si­de­ra­re cri­te­rii pre­cum por­ni­rea unui bu­si­ness, ob­ţi­ne­rea au­to­ri­za­ţi­i­lor, ac­ce­sul la fi­nan­ţa­re, fis­ca­li­ta­te, ac­ce­sul la pi­e­ţe de des­fa­ce­re şi in­sol­ven­ţă. To­pul, re­a­li­zat de

Ban­ca Mon­dia­lă, se re­fe­ră la între­prin­de­ri­le mici şi mij­lo­cii. Fa­ţă de anul tre­cut, Ro­mânia a pi­er­dut 17 po­zi­ţii în ca­te­go­ria uşu­rin­ţei de a porni o afa­ce­re, ajun­gând pe lo­cul 62 fa­ţă de 45 anul tre­cut. Po­tri­vit ra­por­tu­lui Băn­cii Mon­dia­le, du­ra­ta me­die pentru a porni un bu­si­ness este de 12 zi­le, fa­ţă de 8 zi­le anul tre­cut. Ro­mânia a fă­cut to­tu­şi pro­gre­se la ca­pi­to­lul „Pla­ta ta­xe­lor“, un­de a reu­şit să ur­ce 5 po­zi­ţii, ajun­gând pe lo­cul 50 fa­ţă de 55.

Ro­mânia stă cel mai bi­ne la ca­pi­to­lul „ob­ţi­ne­rea de cre­dit“, un­de ne cla­săm pe lo­cul 7, la fel ca anul tre­cut. Pe pri­mul loc în top se află No­ua Ze­e­lan­dă, ur­ma­tă de Sin­ga­po­re, Da­ne­mar­ca şi Hong Kong.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.