„ÎN SPATELE TUTOROR PLANURILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR STAU OA­MENI, OA­MENI CU DREP­TUL LA FANTEZIE ȘI GÂNDIRE“

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

pentru 450.000 de yeni, pe ca­re i-a fo­lo­sit pentru a fon­da Insti­tu­tul Teh­nic de Cer­ce­ta­re Hon­da în 1946, iar doi ani mai târziu a pro­dus prima bi­ci­cle­tă mo­to­ri­za­tă, Ty­pe A, ce s-a vândut până în 1951. Tot în acel an, pe 28 sep­tem­brie, a înfi­i­nțat Hon­da Mo­tor Com­pa­ny, la con­du­ce­rea că­reia a stat până în oc­tom­brie 1973.

În 1949 a apă­rut prima mo­to­ci­cle­tă Hon­da, cu un mo­tor de 3 cai-pu­te­re și 98 cen­tri­me­tri cu­bi, ca­re a de­venit pri­mul mo­del din se­ria Dre­am. La vre­mea res­pec­ti­vă, Hon­da ar fi pro­dus 876 de uni­tăți de mo­to­ci­cle­te în 1950 din to­ta­lul de 3.439 pro­du­se în toa­tă Ja­po­nia.

În 1955, Hon­da de­vi­ne cel mai im­por­tant pro­du­că­tor de mo­to­ci­cle­te din Ja­po­nia și câștigă cur­se­le de an­du­ra­nță la cla­se­le 350 cmc și 500 cmc. A ur­mat ex­pan­si­u­nea pe alte con­ti­nen­te, înfi­i­nțând fi­lia­la ame­ri­ca­nă în 1959, iar în 1961 apa­re fi­lia­la eu­ro­pe­a­nă, la Ham­burg. De-a lun­gul ani­lor, mo­to­ci­cle­te­le pro­du­se de ja­po­ne­zi au câști­gat cam­pi­o­na­te de cur­se, iar în 1962 com­pa­nia con­stru­i­ește cir­cu­i­tul de cur­se de la Su­zu­ka, ce este in­clu­să în cir­cu­i­tul For­mu­la 1.

În ur­ma suc­ce­su­lui pe partea de mo­to­ci­cle­te, Hon­da a fost ten­tat să tre­a­că la pro­du­cția de au­to­mo­bi­le în 1967. Hon­da a ră­mas la con­du­ce­re până în 1973, când s-a re­tras din fun­cția de preșe­din­te, dar a ră­mas în ca­drul com­pa­ni­ei drept con­sul­tant.

În 1978 pro­du­cția to­ta­lă de au­to­tu­ris­me de­pășea

5 milioane de uni­tăți și în 1981 Hon­da Ci­vic sta­bi­lește un nou re­cord de con­sum de ben­zi­nă în SUA, 3,3 li­tri/100 km. Câte­va din­tre ce­le mai in­te­re­san­te ino­vații adu­se de Hon­da do­me­ni­u­lui au fost uti­li­za­rea pri­mu­lui mo­tor cu 12 ci­lin­dri, re­a­li­za­rea pri­mu­lui proi­ect pentru air­ba­guri sau re­a­li­za­rea pri­mei mașini cu sis­tem de di­re­cție in­te­gra­lă.

În 1980 a fost numit de re­vis­ta Pe­o­ple drept „Hen­ry Ford al Ja­po­ni­ei“și in­clus pe lis­ta „Ce­lor mai in­te­re­sa­nți 25 de oa­meni al anu­lui“. În 1989 a fost in­clus în Au­to­mo­ti­ve Hall of Fa­me din De­troit. Doi ani mai târziu, pe 5 au­gust, Soi­chi­ro Hon­da mu­rea în ur­ma unei in­su­fi­ci­e­nțe he­pa­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.