SOI­CHI­RO HON­DA

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

oi­chi­ro Hon­da a fost un in­gi­ner și in­dus­tria­list ja­po­nez ce a înfi­i­nțat com­pa­nia de au­to­mo­bi­le ce-i poar­tă nu­me­le, ca­re astă­zi este un ju­că­tor im­por­tant din in­dus­tria au­to.

Hon­da s-a năs­cut înTen­ryū, Shi­zu­o­ka, un sat în apro­pi­e­re de mun­te­le Fu­ji, pe 17 noi­em­brie 1906 și de mic co­pil îl aju­ta pe ta­tăl său în ate­li­e­rul aces­tu­ia re­pa­rând bi­ci­cle­te și a fost ab­so­lut fas­ci­nat când a vă­zut prima mași­nă tre­când prin sat.

La 15 ani, Hon­da a ple­cat de aca­să în To­kio pentru a cău­ta de muncă. A obți­nut un loc de uce­nic la un ga­raj în 1922, un­de a ră­mas timp de șa­se ani, lu­crând pe un post de me­ca­nic înain­te de a se întoar­ce aca­să și a pu­ne pe pi­ci­oa­re pro­pri­ul ga­raj la vârsta de doar 22 de ani. În 1937 Soi­chi­ro Hon­da a cre­at Tō­kai Sei­ki pentru a pro­du­ce pis­toa­ne pentru Toyo­ta.

În tim­pul Ce­lui De-Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial un atac ae­rian a dis­trus fa­bri­ca Tō­kai Sei­ki din Ya­mas­hi­ta, iar cea din Iwa­ta s-a dă­râmat în 1945 în tim­pul unui cu­tre­mur. După răz­boi, Hon­da a sal­vat tot ce­ea ce pu­tea sal­va din ră­mășițe­le fa­bri­ci­lor și l-a vândut pro­du­că­to­ru­lui Toyo­ta

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.