VICTORIA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR UR~TE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

omi­nația fructelor și legumelor con­for­me în ma­ga­zi­ne nu este încă ame­ni­nța­tă, dar și ce­le nu la fel de as­pec­tu­oa­se încep să atra­gă cum­pă­ră­tori și nu nea­pă­rat pentru că ar fi mai ief­ti­ne, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal.

După ce mul­tă vre­me fruc­te­le și le­gu­me­le mai puțin ară­toa­se au fost ți­nu­te de­par­te de con­su­ma­to­rii din vest, ele ajun­gând în suc, con­ser­ve sau în hra­na ani­ma­le­lor, ori fo­rțând fer­mi­e­rii să gă­se­as­că so­luții in­ge­ni­oa­se, așa cum a fost cea de tăi­e­re și aran­ja­re a mor­co­vi­lor urâți pentru a crea mor­co­vi mi­cuți vânduți ca ata­re, pre­o­cu­pa­rea din ul­ti­mii ani pentru li­mi­ta­rea ri­si­pei ali­men­ta­re a dus la încer­ca­rea de a con­vin­ge pu­bli­cul să cum­pe­re și ast­fel de pro­du­se.

Se cau­tă așa­dar me­re urâțe­le, chiar și ce­le bă­tu­te de grin­di­nă, mor­co­vi cu do­uă sau trei vârfuri, car­to­fi sau roșii cu for­me ci­u­da­te ori pru­ne cu „nas“și nu nu­mai, ele ajun­gând în di­ver­se rețe­le de ma­ga­zi­ne și apă­rând chiar și com­pa­nii de­di­ca­te gă­si­rii fructelor și legumelor cu de­fec­te ca­re să ajun­gă apoi la vânza­re, cum ar fi Imper­fect Pro­du­ce. Pentru pro­mo­va­rea acestora se fo­lo­sesc fo­to­mo­de­le sau tot fe­lul de nu­me amu­zan­te, ori rețe­le de so­cia­li­za­re on­li­ne, pe ca­re uti­li­za­to­rii ca­re vor să atra­gă ate­nția asu­pra fap­tu­lui că fruc­te­le și le­gu­me­le mai puțin as­pec­tu­oa­se sunt bu­ne de mâncat pos­te­a­ză ima­gini cu de­fec­te in­te­re­san­te cum ar fi me­re înge­mă­na­te, do­vleci cu pe­te ca­re se­a­mă­nă a oche­lari ori roșii cu „ure­chi­ușe“.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.