EXTINCTOR CU PERSONALITATE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Obi­ec­te foar­te uti­le chiar şi în ca­se­le oa­me­ni­lor, nu nu­mai la bi­rou, stin­gă­toa­re­le de in­cen­diu au un as­pect tern, ca­re poa­te fi însă îmbu­nă­tă­ţit, pa­re să fi con­si­de­rat un între­prin­ză­tor fran­cez, Ro­dol­phe Gi­me­nez. Aces­ta, scrie LA Ti­mes, a fon­dat o com­pa­nie nu­mi­tă Fi­re De­sign ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză ex­tinc­toa­re de di­ver­se ca­pa­ci­tă­ţi, însă nu mai păs­tre­a­ză pa­le­ta co­lo­ris­ti­că a ce­lor stan­dard. Stin­gă­toa­re­le Fi­re De­sign sunt fie viu co­lo­ra­te, fie aco­pe­ri­te cu im­pri­meuri ori ima­gini din di­ver­se ca­te­go­rii: bu­că­tă­rie, au­to-mo­to, mu­zi­că rock etc. Exis­tă chiar şi une­le ca­re ara­tă ca sti­cle­le de vin, iar cum­pă­ră­to­rii au po­si­bi­li­ta­tea de a ale­ge mo­de­le per­so­na­li­za­te pentru ei sau pentru a le fa­ce ca­dou. Pom­pi­e­rii lau­dă ini­ţia­ti­va me­ni­tă să con­vin­gă oa­me­nii să se do­te­ze cu stin­gă­toa­re de in­cen­dii, dar aver­ti­ze­a­ză că în ca­zul cum­pă­ră­rii unu­ia ca­re nu are un as­pect stan­dard este bi­ne ca to­ţi cei ai ca­sei şi mu­sa­fi­rii lor să ştie cum ara­tă ca să-l poa­tă fo­lo­si la ne­voie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.